Новини

Предстоящи и проведени обучения

ЕКИПНА РАБОТА – тиймбилдинг на екипа

ЕКИПНА РАБОТА – тиймбилдинг на екипа

Програмата включва базови методики за работа в екип, като е съпътствана от мини-презентации за отделните етапи/елементи в развитието на екипа, интерактивни методи, игри и тиймбилдинг формати. Програмата цели утвърждаване на базовите елементи в екипната работа, разграничаване на отделните роли в ... read more...
С интерес към прогрес – още един поглед върху идеята за учене чрез опит и преживяване

С интерес към прогрес – още един поглед върху идеята за учене чрез опит и преживяване

Държавните образователни стандарти, съобразени с новия учебен план, залагат реализирането на повече занятия за изграждане на умения, отношения и нагласи, необходими на днешните ученици да посрещнат предизвикателствата на XXI век. Изучаваният материал вече не е самоцел, а се превръща в ресурс, с ... read more...
Гняв и агресивно поведение в детската градина и в училище- програма с игри

Гняв и агресивно поведение в детската градина и в училище- програма с игри

Програмата е насочена към феномените гняв и агресивно поведение в детската и училищна възраст. Необходимостта от запознаване на педагозите с произхода на деструктивното поведение и възпитателните стратегии за неговото управление се налага от все по-екстремното му проявление сред децата от ... read more...
Портфолиото (на учителя и на ученика) – технология

Портфолиото (на учителя и на ученика) – технология

Съвременните изследвания в науките за образованието насочват вниманието към търсенето на възможности за документиране и проследяване на постиженията на учителя и учениците на различни равнища на личностно израстване, както и систематичното проследяване на напредъка и реалистично планиране на ... read more...
Оценяване на учениците – съвременна философия, измерения и технологии

Оценяване на учениците – съвременна философия, измерения и технологии

Изпълнявайки различни професионални роли съвременните учители се сблъскват с разнообразни предизвикателства на училищната практика. Познаването на съвременните предизвикателства пред оценяването в училищното образование, както и търсенето на пътища за преодоляването на дефицитите, свързани с ... read more...
Ефективно образование – стратегия за развитие на детската градина и на училището

Ефективно образование – стратегия за развитие на детската градина и на училището

Новите тенденции на развитие в българското образователно пространство предполагат промяна на образователните цели, които са ориентирани към демократизация, хуманизация, свобода за разгръщане на творческия потенциал на личността и стимулиране на стремежа й за самоусъвършенстване. Програмата е ... read more...
Технологии за творческо възпитание в училище и в детската градина – интерактивни методи, арт-педагогика, приказки, игри за личностно развитие

Технологии за творческо възпитание в училище и в детската градина – интерактивни методи, арт-педагогика, приказки, игри за личностно развитие

Обучение чрез творчество е направление в педагогиката, популярно в съвременното образование, необходимо поради потребността от личностно развитие и при децата, и при учителите днес. Програмата насочва към творчество и креативност в детската градина и училището, и предлага диагностичен и ... read more...
Семейството и Детската градина – едно възможно партньорство

Семейството и Детската градина – едно възможно партньорство

Семейството и детска градина като основни фактори в живота на детето, формиращи неговата индивидуалност и развиващи способностите и умения му, следва да си партнират, да насочват усилията си в една посока.  Целенасоченото прилагане на нетрадиционни интерактивни форми на общуване между преките ... read more...
Артпедагогика

Артпедагогика

В тази обучителна програма се очертават параметрите на една сравнително нова област в педагогическата наука – Артпедагогиката. В теоретичен аспект са представени целта, задачите, принципите, методите на артпедагогиката. В практически аспект са разгледани спецификата на работа с голяма ... read more...
Как да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството

Как да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството

Познаването на съвременните предизвикателства пред възпитанието в училище и извън него, както и търсенето на пътища за преодоляването на възпитателните дефицити и възникващите отклонения в поведението на подрастващите е от съществено значение и фундамент на професионалната компетентност на ... read more...