Евроклас-консулт

За повече информация запознайте се с профила на нашата компания ...

За нас

 • Организираме обучения, тренинги, семинари, лектории за учители, директори, педагогически специалисти от детски градини и училища.
 • Организираме курсове, тиймбилдинг, тренинги за ръководители и служители на фирми и организации.
 • Предлагаме теми за обучение, които са съобразени с образователните изисквания и потребности на нашето време.
 • Предоставяме Ви възможност за избор на тема, която ще удовлетвори Вашите желания и дефицити за определена квалификация.

Компанията има въведена система за управление на качеството за организиране и провеждане на обучения за педагогически специалисти, и е регистрирана в информационния регистър на МОН на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

 • Организираме целогодишно обучения за директори и педагогически екипи от училища и детски градини.
 • Работим с утвърдени експерти и специалисти обучители с дългогодишен опит и богата практика
 • Използваме иновативни методи на работа и подходи с практическа насоченост
 • Предоставяме възможност за персонални консултации и полезни съвети
 • Ще допринесем за развитието на Вашите ключови компетенции

Мисия

 • Да допринасяме активно с работата си за разпространение на добрите практики и отлично качество в образованието на новите поколения деца и ученици.
 • Да добавяме стойност към професионалното и личностно развитие на учители, директори, педагогически специалисти.
 • Да се отнасяме с особена грижа и уважение към клиенти и партньори, и да се стремим непрестанно да подобряваме предлаганите услуги.

В съответствие със своята мисия компанията се стреми да предлага на клиентите и на заинтересованите страни винаги качествени услуги – отлично организирани и проведени обучения, квалификационни курсове, семинари и лектории, включително за педагогически специалисти.

 • Внимателно да изясняваме изискванията и желанията на клиентите
 • Да изпълняваме точно всички договорени условия и да спазваме утвърдените учебни програми
 • Да подбираме компетентни високо квалифицирани обучители и да контролираме тяхното представяне
 • Да осигуряваме и ефективно да използваме ресурсите, нужни за постигане на квалификационните цели
 • Да подобряваме услугата като се учим от опита си и от препоръките на клиенти и партньори
 • Да познаваме и се съобразяваме с приложимото законодателство в нашата дейност

Качеството на услугите ни е основа и гаранция за успех!

Обучения

Обученията се извършват с участието на утвърдени специалисти по методика на обучението и експерти в образованието.

Участниците получават възможности:
 • За достъп до най-новите постижения в областта на методиката на преподаване
 • Да получат персонален подход
 • За споделяне на добри практики
 • Да получат индивидуални материали
 • За придобиване на удостоверение за завършено обучение
Обученията могат да бъдат проведени:
 • Учебен център избран от Евроклас-консулт
 • Училища и детски заведения с подходяща база на територията на страната
 • Бази в извънучилищна обстановка
Обученията се провеждат интерактивно и включват:
 • Презентация на темата
 • Работа по групи
 • Ролеви игри
 • Енергизиращи игри
 • Дискусии по темата
 • Споделяне на добри практики
На всеки участник е осигурено:
 • Обучителни материали по темата
 • Ползване на зала и техника

Ще се радваме да Ви бъдем полезни!

 Партньори

МОН

МОН

Министерство на образованието и науката

БСУ

БСУ

Бургаски свободен университет

ДИПКУ

ДИПКУ

Тракийски университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

Уча.се

Уча.се

Уроците на разбираем и интересен език.

ЦТО

ЦТО

Център за творческо обучение.

Arduino

Arduino

Електронна платформа с отворен код, базирана на лесен за използване хардуер и софтуер.

Документи

За повече информация запознайте се със следните документи ...

Общи условия

Текстът на документа Общи условия при използване на Интернет уеб сайт е предназначен за посетителите, които използват онлайн услугите на сайта, като се очаква те да прочетат, да приемат тези правила и политики и да не ги нарушават.

Политика за поверителност

Политиката относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите на ЕС понастоящем се основава на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.