Технологии за формиране и развитие на ключови компетентности

Технологии за формиране и развитие на ключови компетентности

Дата и място на провеждане: 22 юни 2018 г.

Форма на провеждане: частично присъствена

Брой квалификационни кредити: 1 кредит

Обучението е насочено към: Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители, Корепетитори, хореографи, треньори, Учители – предучилищно образование, Учители – целодневна организация

Главната ценност в образователната система е ученикът, неговото личностно развитие и компетентности и всяка идея за нейното развитие трябва да бъде осмислена през призмата на тази ценност. Центрираното върху ученика обучение, в което той е активен участник, е в основата на компетентностния подход в образованието и конструктивистките стратегии. Компетентностният подход води до трансформиране на личностно- ориентираната образователна парадигма и нейното реализиране като личностно-развиващата образователна технология, характеризираща се с разчупване на традиционния лекционен стил на преподаване и съчетано използване на разнообразни методи и форми на обучение, като екипната работа, дидактическите игри или малки състезания, моделиране, разработка и представяне на проекти и др. Така се провокира мислене, самостоятелност, формиране на умения и компетенции.

Основна цел на обучението е:

Придобиване на умения за проектиране на технологии и дизайн на образователната среда за формиране и развитие на ключови компетентности в различните образователни етапи и степени.

 

За информация ни потърсете на:

телефон: 0888 630380

електронен адрес: euroclass@euroclass.bg

picture Designed by Freepik