Портфолиото (на учителя и на ученика) – технология

Портфолиото (на учителя и на ученика) – технология

Дата на провеждане: 25 юни 2018 г.

Форма на провеждане: частично присъствена

Брой квалификационни кредити: 1 кредит

Обучението е насочено към: Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители, Корепетитори, хореографи, треньори, Учители – предучилищно образование, Учители – целодневна организация

Съвременните изследвания в науките за образованието насочват вниманието към търсенето на възможности за документиране и проследяване на постиженията на учителя и учениците на различни равнища на личностно израстване, както и систематичното проследяване на напредъка и реалистично планиране на дейностите на различни равнища. Създаването на портфолио на учителя и ученика позволява пълноценен преход към презентиране и оценяване на резултатите от педагогическата дейност чрез отчитане на личните постижения. Портфолиото е една от технологиите, насочваща вниманието на учителите и учениците към самооценяване на техните постижения.

Обучението дава възможност за формиране и развитие на умения за дизайн и създаване на портфолиа на учители и ученици в контекста на изискванията на нормативната и образователната практика, в контекста на съвременните изисквания за атестиране на учителя и усъвършенстване на формиращото оценяване при ученика.

За информация ни потърсете на:

телефон: 0888 630380

електронен адрес: euroclass@euroclass.bg