Артпедагогика

Артпедагогика

В тази обучителна програма се очертават параметрите на една сравнително нова област в педагогическата наука – Артпедагогиката. В теоретичен аспект са представени целта, задачите, принципите, методите на артпедагогиката. Направено е теоретично разграничение, както между понятията артпедагогика-арттерапия, така и между артпедагогика и педагогика (методика) на обучението по изкуство. В практически аспект са разгледани спецификата на работа с голяма част от художествените дейности – литературна, музикална, изобразителна, театрална и др. Предложени са инструменти за работа, които могат да бъдат полезни в условията на артпедагогическо взаимодействие с деца и ученици.

Тематично съдържание:

  • Възможности на изкуството за развитие, възпитание и социализация на личността.
  • Теоретични аспекти на артпедагогиката.
  • Професионален профил на артпедагога.
  • Артпедагогически ефекти на приказките.
  • Музикална артпедагогика – практически аспекти.
  • Артпедагогически ефекти на изобразителната дейност.
  • Артпедагогически аспекти на театралната дейност и още нещо …
  • Арт терапевтични дейности, приложими в педагогически процес.

За информация и заявка за участие ни потърсете на:

телефон: 0888 630380

електронен адрес: euroclass@euroclass.bg

Очакваме Ви!

Благодарим Ви за вниманието!

picture Designed by freepik.com