Технологии за формиране и развитие на ключови компетентности

Технологии за формиране и развитие на ключови компетентности

Дата на провеждане:

01 декември 2018 г.

Дата на провеждане:

09 декември 2018 г.

Форма на провеждане:

частично присъствена

Брой квалификационни кредити:

1 кредит

Главната ценност в образователната система е ученикът, неговото личностно развитие и компетентности и всяка идея за нейното развитие трябва да бъде осмислена през призмата на тази ценност. Центрираното върху ученика обучение, в което той е активен участник, е в основата на компетентностния подход в образованието и конструктивистките стратегии. Компетентностният подход води до трансформиране на личностно- ориентираната образователна парадигма и нейното реализиране като личностно-развиващата образователна технология, характеризираща се с разчупване на традиционния лекционен стил на преподаване и съчетано използване на разнообразни методи и форми на обучение, като екипната работа, дидактическите игри или малки състезания, моделиране, разработка и представяне на проекти и др. Така се провокира мислене, самостоятелност, формиране на умения и компетенции.

Основна цел на обучението е:

    Придобиване на умения за проектиране на технологии и дизайн на образователната среда за формиране и развитие на ключови компетентности в различните образователни етапи и степени.

За информация и заявка за участие ни потърсете на:

телефон: 0888 630380

електронен адрес: euroclass@euroclass.bg

Очакваме Ви!

Благодарим Ви за вниманието!

picture Designed by freepik.com