Семейството и Детската градина – едно възможно партньорство

Семейството и Детската градина – едно възможно партньорство

Дата на провеждане:

01 декември 2018 г.

Дата на провеждане:

02 декември 2018 г.

Форма на провеждане:

частично присъствена

Брой квалификационни кредити:

1 кредит

Формирането на децата като личности ангажира всички, които в различна степен са свързани с отглеждането и възпитанието им.

Семейството и детска градина като основни фактори в живота на детето, формиращи неговата индивидуалност и развиващи способностите и умения му, следва да си партнират, да насочват усилията си в една посока. Отговорност на учителите е да търсят подходящи варианти за оптимизиране на този процес на взаимодействие.

Цели на програмата

    • Да предостави богат инструментариум от интерактивни методи и педагогически стратегии за взаимодействие с родителите и семейството, отговарящ на нуждите на обучаемите;
    • Усъвършенстване на професионалните компетентности на учителите за целенасочено и ефективно планиране на интерактивни тренинги с родители и деца;
    • Практическо приложение на наученото от тренинговата програма към ситуации на работното място в реална среда.

За информация и заявка за участие ни потърсете на:

телефон: 0888 630380

електронен адрес: euroclass@euroclass.bg

Очакваме Ви!

Благодарим Ви за вниманието!

picture Designed by freepik.com