Как да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството

Как да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството

Дата на провеждане:

07 декември 2018 г.

Дата на провеждане:

08 декември 2018 г.

Дата на провеждане:

15 декември 2018 г.

Форма на провеждане:

частично присъствена

Брой квалификационни кредити:

1 кредит

Познаването на съвременните предизвикателства пред възпитанието в училище и извън него, както и търсенето на пътища за преодоляването на възпитателните дефицити и възникващите отклонения в поведението на подрастващите е от съществено значение и фундамент на професионалната компетентност на учителя в различните образователни степени и етапи, и възможностите за нейното развитие. Търсенето на адекватни стратегии за сътрудничество със семейството е основна професионална задача на учителя и училището като цяло.

Обучение дава възможност за: повишаване интереса към проблематиката свързана с възпитанието, развитието и социализацията на децата и подрастващите в контекста на взаимодействието със семейството; осмисляне на основните концепции за проектиране и реализиране на взаимодействия учители- ученици-родители.

Основна цел на обучението е:

    Усъвършенстване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти за изработване на ефективни стратегии за взаимодействие със семейството в контекста на постмодерната ситуация.

За информация и заявка за участие ни потърсете на:

телефон: 0888 630380

електронен адрес: euroclass@euroclass.bg

Очакваме Ви!

Благодарим Ви за вниманието!

picture Designed by freepik.com