Оценяване на учениците – съвременна философия, измерения и технологии

Оценяване на учениците – съвременна философия, измерения и технологии

Изпълнявайки различни професионални роли съвременните учители се сблъскват с разнообразни предизвикателства на училищната практика. Познаването на съвременните предизвикателства пред оценяването в училищното образование, както и търсенето на пътища за преодоляването на дефицитите, свързани с него е от съществено значение и фундамент на професионалната компетентност на учителя в различните образователни степени и етапи, и възможностите за нейното развитие.

Цели на обучението:

    Основна цел на обучението е формиране и развиване на умения свързани с пълноценното проектиране и реализиране на процесът на оценяване в училище, повишаване равнището на професионална квалификация на педагогическите специалисти в областта на оценяването на знанията, уменията и компетентностите на учениците, на техните нагласи към учебния процес като инструмент за повишаване на качеството на обучение и образование като цяло, както и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване.

За информация и заявка за участие ни потърсете на:

телефон: 0888 630380

електронен адрес: euroclass@euroclass.bg

Очакваме Ви!

Благодарим Ви за вниманието!

picture Designed by freepik.com

Tags