С интерес към прогрес – още един поглед върху идеята за учене чрез опит и преживяване

С интерес към прогрес – още един поглед върху идеята за учене чрез опит и преживяване

Държавните образователни стандарти, съобразени с новия учебен план, залагат реализирането на повече занятия за изграждане на умения, отношения и нагласи, необходими на днешните ученици да посрещнат предизвикателствата на XXI век. Изучаваният материал вече не е самоцел, а се превръща в ресурс, с който учениците творят, изследват и изменят начина си на мислене. При ученето чрез опит (наречено още „активно, автентично учене“) се вземат предвид нуждите и желанията на обучаемия. Сред положителните страни на този вид учене са самоинициативата и личностно участие, личностна промяна и растеж.

Настоящата програма за интерактивен тренинг е адаптирана от опита на САЩ, Великобритания и Канада и дава теоретични знания и практически модели за приложение на тази методика.

Цели на обучението:

    • Да предостави гъвкава и отговаряща на нуждите на обучаващите се система от интерактивни методи и педагогически стратегии за прилагане на подхода „Учене чрез преживяване“;
    • Пренасяне на наученото от тренинговата програма към ситуации на работното място в реална учебна среда, от тренингова ситуация към лично и професионалното всекидневие;
    • Усъвършенстване на професионалните компетентности на учителите за ефективно планиране на урочните единици, базирано на познавателния опит и интересите на учениците чрез иновативни методи и техники на преподаване, оценяване и рефлексия.

За информация и заявка за участие ни потърсете на:

телефон: 0888 630380

електронен адрес: euroclass@euroclass.bg

Очакваме Ви!

Благодарим Ви за вниманието!

picture Designed by freepik.com