Гняв и агресивно поведение в детската градина и в училище – програма с игри

Гняв и агресивно поведение в детската градина и в училище – програма с игри

16 септември, 2019 by euroclass in новини

Програмата е насочена към феномените гняв и агресивно поведение в детската и училищна възраст. Необходимостта от запознаване на педагозите с произхода на деструктивното поведение и възпитателните стратегии за неговото управление се налага от все по-екстремното му проявление сред децата от най-ранна възраст. Принос в програмата е широката практическа част, която дава възможност на обучаемите да се запознаят със стратегиите за първа психологична намеса в ситуации на гняв и агресия, и със стъпките за трансформиране на поведението в социално приемливо. Сред тях са саморегулация, ролеви игри, игри за комуникативни и социални умения. Участниците имат възможност да диагностицират собственото си равнище на гняв и агресивност, научават приемливи варианти за психодиагностика на децата и протоколиране на поведението.

Цели на обучението:

    • Програмата цели развиване на компетентност у педагозите за разпознаване, оценка и диагностициране на гнева и агресивното поведение не само у децата и учениците, а и рефлексия към собствените си емоции и поведение. Основните цели са насочени към самопознание и идентифициране на основни понятия, запознаване с концепциите на деструктивното поведение.
    • Практическите цели на програмата са ориентирани към формиране на умения за приложение на разнообразни стратегии и игрови модели за трансформиране на гнева и агресивното поведение в социално приемливи. Цялостното усвояване на моделите и подходите за работа с деца би довело до личностно развитие на децата и специалистите, работещи с тях.

 

За информация и заявка за участие ни потърсете на:

телефон: 0888 630380

електронен адрес: euroclass@euroclass.bg

Очакваме Ви!

Благодарим Ви за вниманието!

picture Designed by freepik.com