ISO 9001:2015

Сертификат и Политика по качество

Туроператор

Лиценз и Застраховка за туроператорска дейност.

Евроклас-консулт

За повече информация запознайте се с профила на нашата компания ...

За нас

"ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ" ЕООД започва своята дейност през 2013 г. и я развива успешно през годините.

Фирмата има над 100 одобрени теми, вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Има въведена система за управление на качеството за организиране и провеждане на обучения, квалификационни курсове, семинари и лектории, включително за педагогически специалисти.

От 2018 г. активно работи по изпълнение на проекти към Министерство на образованието и науката.

От 2020 г. "ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ" ЕООД е официален представител на Arduino. Фирмата предлага и ЛЕГО комплекти. Тези продукти допринасят за развитието и уменията на 21 в. и подготвят децата за професиите на бъдещето.

От 2022 г. е регистриранa да извършва туроператорска и туристическа агентска дейност, като може да предложи обучения с логистика по Ваш избор и предпочитание.

"ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ" ЕООД:

 • Организира обучения, тренинги, семинари, лектории за учители, директори, педагогически специалисти от детски градини и училища;
 • Организира курсове, тиймбилдинги, тренинги за ръководители и служители на фирми и организации;
 • Предлага теми за обучение, които са съобразени с образователните изисквания и потребности на нашето време;
 • Предоставя възможност за избор на тема, която ще удовлетвори Вашите желания и дефицити за определена квалификация.
 • Работи с утвърдени експерти и специалисти обучители с дългогодишен опит и богата практика;
 • Използва иновативни методи на работа и подходи с практическа насоченост;
 • Предоставя възможност за персонални консултации и полезни съвети;
 • Допринася за развитието на Вашите ключови компетенции.

Мисия

 • Да допринасяме активно с работата си за разпространение на добрите практики и отлично качество в образованието на новите поколения деца и ученици.
 • Да добавяме стойност към професионалното и личностно развитие на учители, директори, педагогически специалисти.
 • Да се отнасяме с особена грижа и уважение към клиенти и партньори, и да се стремим непрестанно да подобряваме предлаганите услуги.

В съответствие със своята мисия компанията се стреми да предлага на клиентите и на заинтересованите страни винаги качествени услуги – отлично организирани и проведени обучения, квалификационни курсове, семинари и лектории, включително за педагогически специалисти.

 • Внимателно да изясняваме изискванията и желанията на клиентите
 • Да изпълняваме точно всички договорени условия и да спазваме утвърдените учебни програми
 • Да подбираме компетентни високо квалифицирани обучители и да контролираме тяхното представяне
 • Да осигуряваме и ефективно да използваме ресурсите, нужни за постигане на квалификационните цели
 • Да подобряваме услугата като се учим от опита си и от препоръките на клиенти и партньори
 • Да познаваме и се съобразяваме с приложимото законодателство в нашата дейност

Качеството на услугите ни е основа и гаранция за успех!

Обучения

Обученията се извършват с участието на утвърдени специалисти по методика на обучението и експерти в образованието.

Участниците получават възможности:
 • За достъп до най-новите постижения в областта на методиката на преподаване
 • Да получат персонален подход
 • За споделяне на добри практики
 • Да получат индивидуални материали
 • За придобиване на удостоверение за завършено обучение
Обученията могат да бъдат проведени:
 • Учебен център избран от Евроклас-консулт
 • Училища и детски заведения с подходяща база на територията на страната
 • Бази в извънучилищна обстановка
Обученията се провеждат интерактивно и включват:
 • Презентация на темата
 • Работа по групи
 • Ролеви игри
 • Енергизиращи игри
 • Дискусии по темата
 • Споделяне на добри практики
На всеки участник е осигурено:
 • Обучителни материали по темата
 • Ползване на зала и техника

Ще се радваме да Ви бъдем полезни!

 Партньори

МОН

МОН

Министерство на образованието и науката

БСУ

БСУ

Бургаски свободен университет

ДИПКУ

ДИПКУ

Тракийски университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

Уча.се

Уча.се

Уроците на разбираем и интересен език.

ЦТО

ЦТО

Център за творческо обучение.

Arduino

Arduino

Електронна платформа с отворен код, базирана на лесен за използване хардуер и софтуер.

Документи

За повече информация запознайте се със следните документи ...

Общи условия

Текстът на документа Общи условия при използване на Интернет уеб сайт е предназначен за посетителите, които използват онлайн услугите на сайта, като се очаква те да прочетат, да приемат тези правила и политики и да не ги нарушават.

Политика за поверителност

Политиката относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите на ЕС понастоящем се основава на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО.