Новини

Предстоящи и проведени обучения

„Евроклас-консулт“ ЕООД стартира изпълнението на проект: BG16RFOP002-2.073-2439 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финасиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

8 юли, 2020 by euroclass in новини
  Главната цел на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за фирма „Евроклас-консулт“ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Чрез изпълнението на проекта се цели постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и ... Прочети повече...
Тайните на успешната учебна екскурзия и ефективното планиране на „уроци на терен“

Тайните на успешната учебна екскурзия и ефективното планиране на „уроци на терен“

21 октомври, 2019 by euroclass in новини
Настоящата програма дава знания и умения за ефективно планиране и провеждане на екскурзии с учебна цел или уроци на терен и последващо обработване на събраната информация от учениците. Целта е да се подкрепят педагогическите специалистите да изберат подходящи за целите на обучението музеи, ... Прочети повече...
Приобщаващо образование: осъществяване на обща и допълнителна подкрепа в детската градина и училището

Приобщаващо образование: осъществяване на обща и допълнителна подкрепа в детската градина и училището

24 септември, 2019 by euroclass in новини
Програмата за теоретична и практическа подготовка на учители от детски градини, училища и ЦСОП има за цел да даде знания и практически умения по отношение на осъществяването на обща и допълнителна подкрепа в процеса на приобщаващото образование. Цели на обучението: Очакваме Ви! Благодарим Ви за ... Прочети повече...
ЕКИПНА РАБОТА – тиймбилдинг на екипа

ЕКИПНА РАБОТА – тиймбилдинг на екипа

Програмата включва базови методики за работа в екип, като е съпътствана от мини-презентации за отделните етапи/елементи в развитието на екипа, интерактивни методи, игри и тиймбилдинг формати. Програмата цели утвърждаване на базовите елементи в екипната работа, разграничаване на отделните роли в ... Прочети повече...
Гняв и агресивно поведение в детската градина и в училище – програма с игри

Гняв и агресивно поведение в детската градина и в училище – програма с игри

16 септември, 2019 by euroclass in новини
Програмата е насочена към феномените гняв и агресивно поведение в детската и училищна възраст. Необходимостта от запознаване на педагозите с произхода на деструктивното поведение и възпитателните стратегии за неговото управление се налага от все по-екстремното му проявление сред децата от ... Прочети повече...
Портфолиото (на учителя и на ученика) – технология

Портфолиото (на учителя и на ученика) – технология

2 септември, 2019 by euroclass in новини
Създаването на портфолио на учителя и ученика позволява пълноценен преход към презентиране и оценяване на резултатите от педагогическата дейност чрез отчитане на личните постижения. Портфолиото е една от технологиите, насочваща вниманието на учителите и учениците към самооценяване на техните ... Прочети повече...
С интерес към прогрес – още един поглед върху идеята за учене чрез опит и преживяване

С интерес към прогрес – още един поглед върху идеята за учене чрез опит и преживяване

Държавните образователни стандарти, съобразени с новия учебен план, залагат реализирането на повече занятия за изграждане на умения, отношения и нагласи, необходими на днешните ученици да посрещнат предизвикателствата на XXI век. Изучаваният материал вече не е самоцел, а се превръща в ресурс, с ... Прочети повече...
Гняв и агресивно поведение в детската градина и в училище- програма с игри

Гняв и агресивно поведение в детската градина и в училище- програма с игри

Програмата е насочена към феномените гняв и агресивно поведение в детската и училищна възраст. Необходимостта от запознаване на педагозите с произхода на деструктивното поведение и възпитателните стратегии за неговото управление се налага от все по-екстремното му проявление сред децата от ... Прочети повече...
Портфолиото (на учителя и на ученика) – технология

Портфолиото (на учителя и на ученика) – технология

Съвременните изследвания в науките за образованието насочват вниманието към търсенето на възможности за документиране и проследяване на постиженията на учителя и учениците на различни равнища на личностно израстване, както и систематичното проследяване на напредъка и реалистично планиране на ... Прочети повече...
Оценяване на учениците – съвременна философия, измерения и технологии

Оценяване на учениците – съвременна философия, измерения и технологии

Изпълнявайки различни професионални роли съвременните учители се сблъскват с разнообразни предизвикателства на училищната практика. Познаването на съвременните предизвикателства пред оценяването в училищното образование, както и търсенето на пътища за преодоляването на дефицитите, свързани с ... Прочети повече...