Новини

Предстоящи и проведени обучения

Ефективно образование – стратегия за развитие на детската градина и на училището

Ефективно образование – стратегия за развитие на детската градина и на училището

Новите тенденции на развитие в българското образователно пространство предполагат промяна на образователните цели, които са ориентирани към демократизация, хуманизация, свобода за разгръщане на творческия потенциал на личността и стимулиране на стремежа й за самоусъвършенстване. Програмата е ... Прочети повече...
Технологии за творческо възпитание в училище и в детската градина – интерактивни методи, арт-педагогика, приказки, игри за личностно развитие

Технологии за творческо възпитание в училище и в детската градина – интерактивни методи, арт-педагогика, приказки, игри за личностно развитие

Обучение чрез творчество е направление в педагогиката, популярно в съвременното образование, необходимо поради потребността от личностно развитие и при децата, и при учителите днес. Програмата насочва към творчество и креативност в детската градина и училището, и предлага диагностичен и ... Прочети повече...
Семейството и Детската градина – едно възможно партньорство

Семейството и Детската градина – едно възможно партньорство

Семейството и детска градина като основни фактори в живота на детето, формиращи неговата индивидуалност и развиващи способностите и умения му, следва да си партнират, да насочват усилията си в една посока.  Целенасоченото прилагане на нетрадиционни интерактивни форми на общуване между преките ... Прочети повече...
Артпедагогика

Артпедагогика

В тази обучителна програма се очертават параметрите на една сравнително нова област в педагогическата наука – Артпедагогиката. В теоретичен аспект са представени целта, задачите, принципите, методите на артпедагогиката. В практически аспект са разгледани спецификата на работа с голяма ... Прочети повече...
С интерес към прогрес – още един поглед върху идеята за учене чрез опит и преживяване

С интерес към прогрес – още един поглед върху идеята за учене чрез опит и преживяване

15 май, 2019 by euroclass in новини
Държавните образователни стандарти, съобразени с новия учебен план, залагат реализирането на повече занятия за изграждане на умения, отношения и нагласи, необходими на днешните ученици да посрещнат предизвикателствата на XXI век. Изучаваният материал вече не е самоцел, а се превръща в ресурс с ... Прочети повече...
Новите ни одобрени теми включени в информационния регистър на МОН за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Новите ни одобрени теми включени в информационния регистър на МОН за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

28 февруари, 2019 by euroclass in новини
Новите ни одобрени теми включени в информационния регистър на МОН  за повишаване квалификация на педагогическите специалисти Прочети повече...
Как да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството

Как да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството

Познаването на съвременните предизвикателства пред възпитанието в училище и извън него, както и търсенето на пътища за преодоляването на възпитателните дефицити и възникващите отклонения в поведението на подрастващите е от съществено значение и фундамент на професионалната компетентност на ... Прочети повече...
Иновативното училище (между фикции и реалности)

Иновативното училище (между фикции и реалности)

Иновативните училища са училищата на бъдещето, които са призвани да осигурят среда и целенасочена промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с която ще се решават наслагваните проблеми в образователния процес, в организационен, съдържателен и процесуален план. Основна цел на обучението е: ... Прочети повече...
Педагогическа практика „Утринна среща“

Педагогическа практика „Утринна среща“

Програмата предлага информация, свързана с представянето на педагогическа практика „Утринна среща“. Разглеждат се основните и компоненти. Предложените дейности, които са включени в курса са подчинени на механизмите на активното учене и са насочени към обогатяване на личния опит, ... Прочети повече...
Взаимодействието (детска градина-училище-семейство) в условията на мултикултурност

Взаимодействието (детска градина-училище-семейство) в условията на мултикултурност

В обучителния курс са отразени част от педагогическите теории, интерпретации, тълкувания и тенденции, свързани със същността, типологията, тактиките на семейно възпитание, спецификата на взаимодействията „родители – деца – училище”, принципи, методи, подходи и форми за ... Прочети повече...