Новини

Предстоящи и проведени обучения

С интерес към прогрес – още един поглед върху идеята за учене чрез опит и преживяване

С интерес към прогрес – още един поглед върху идеята за учене чрез опит и преживяване

При ученето чрез опит (наречено още „активно, автентично учене“) се вземат предвид нуждите и желанията на обучаемия. Сред положителните страни на този вид учене са самоинициативата и личностно участие, личностна промяна и растеж. Настоящата програма за интерактивен тренинг е адаптирана от опита ... Прочети повече...
Оценяване на учениците – съвременна философия, измерения и технологии

Оценяване на учениците – съвременна философия, измерения и технологии

Познаването на съвременните предизвикателства пред оценяването в училищното образование, както и търсенето на пътища за преодоляването на дефицитите, свързани с него е от съществено значение и фундамент на професионалната компетентност на учителя в различните образователни степени и етапи, и ... Прочети повече...
Как да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството

Как да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството

Познаването на съвременните предизвикателства пред възпитанието в училище и извън него, както и търсенето на пътища за преодоляването на възпитателните дефицити и възникващите отклонения в поведението на подрастващите е от съществено значение и фундамент на професионалната компетентност на ... Прочети повече...
Иновативното училище (между фикции и реалности)

Иновативното училище (между фикции и реалности)

Иновативните училища са училищата на бъдещето, които са призвани да осигурят среда и целенасочена промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с която ще се решават наслагваните проблеми в образователния процес, в организационен, съдържателен и процесуален план. Обучението дава възможност ... Прочети повече...
Семейството и Детската градина – едно възможно партньорство

Семейството и Детската градина – едно възможно партньорство

Формирането на децата като личности ангажира всички, които в различна степен са свързани с отглеждането и възпитанието им. Семейството и детска градина като основни фактори в живота на детето, формиращи неговата индивидуалност и развиващи способностите и умения му, следва да си партнират, да ... Прочети повече...
Технологии за формиране и развитие на ключови компетентности

Технологии за формиране и развитие на ключови компетентности

Главната ценност в образователната система е ученикът, неговото личностно развитие и компетентности и всяка идея за нейното развитие трябва да бъде осмислена през призмата на тази ценност. Центрираното върху ученика обучение, в което той е активен участник, е в основата на компетентностния ... Прочети повече...
Артпедагогика

Артпедагогика

В тази обучителна програма се очертават параметрите на една сравнително нова област в педагогическата наука – Артпедагогиката. В теоретичен аспект са представени целта, задачите, принципите, методите на артпедагогиката. Направено е теоретично разграничение, както между понятията ... Прочети повече...
Семейството и Детската градина – едно възможно партньорство

Семейството и Детската градина – едно възможно партньорство

10 септември, 2018 by euroclass in новини
Формирането на децата като личности ангажира всички, които в различна степен са свързани с отглеждането и възпитанието им. Семейството и детска градина като основни фактори в живота на детето, формиращи неговата индивидуалност и развиващи способностите и умения му, следва да си партнират, да ... Прочети повече...
Технологии за формиране и развитие на ключови компетентности

Технологии за формиране и развитие на ключови компетентности

Дата и място на провеждане: 22 юни 2018 г. Форма на провеждане: частично присъствена Брой квалификационни кредити: 1 кредит Обучението е насочено към: Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, ... Прочети повече...
Портфолиото (на учителя и на ученика) – технология

Портфолиото (на учителя и на ученика) – технология

Дата на провеждане: 25 юни 2018 г. Форма на провеждане: частично присъствена Брой квалификационни кредити: 1 кредит Обучението е насочено към: Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, ... Прочети повече...