Обучения по тема

Обучения по тема

→ Информационен регистър на одобрените програмив полето „наименование на организацията“ въвеждате само евроклас и натискате търси

Списък на одобрените ни теми за обучения-заглавия

Описание и съдържание на всяка от темите в следващите редове:

1.Обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM)

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити: 2

Анотация

Учебната програма включва разработването на петнадесет проекта: 1.Запознаване с основните инструменти.

2.Създаване на контролен панел за космически кораб.

3.Измерване колко сме горещо-кръвни.

4.Пресъздаване на всеки цвят с лампа, която използва светлина като вход.

5.Показване на настроение.

6.Създаване на музикален инструмент, на който се свири с жестове.

7.Клавиатура за възпроизвеждане на музика.

8.Създаване на светлинен пясъчен часовник, който Ви спира да работите прекалено много.

9.Цветно колело, което ще направи главата Ви да се върти. 10.Създаване на механична анимация, която можете да възпроизвеждате и обратно.

11.Мистична обиколка, която отговаря на всичките Ви трудни въпроси.

12.Отключване на врата с таен удар.

13.Светлинна лампа, която отговаря на допира Ви.

14.Контролирайте Вашия персонален компютър с Arduino.

15.Управлявайте всичките си устройства.

Цели на програмата

Основната цел на учебна програма е запознаване на педагогическите специалисти с методи за обучение посредством: науката, технологиите, инженерството и математиката.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: частично присъствена, дистанционна

Продължителност: 32 академични часа

Начин на завършване на обучението: презентация

2.Създаване на система за справяне с агресията и с приобщаването на децата, застрашени от отпадане от училище

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Педагогически съветници, Психолози, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Това, което участниците ще научат в тази програма, е как да решават практическите проблеми с агресията и отпадането от училище, като мислят системно и анализират процесите, които се развиват във взаимодействието между децата. Всяко дете има свое място в системата клас и ние можем да привличаме децата за подходящо съдействие, когато решаваме проблема за агресията или проблеми с интегрирането на деца в риск /със СОП, с хронични заболявания, произхождащи от семейства в риск/. В работата по тази програма ще се опираме и на създадената от Якоб Морено социометрия, а също и на практиката на Маршал Розенберг, създател на учението за ненасилствена комуникация. Това е програма за класни ръководители, но най-добрият вариант е в обучителната група да участват и представител на ръководството, психолог или педагогически съветник, които да насърчават и да подкрепят експертно учителите.

Цели на програмата

Целите на тази програма са изцяло приложни, като необходимите психологически познания ще се дават само във връзка с разглежданите случаи. Ето и основните цели:

 • Участниците да придобият нагласа и умения за взаимодействие с положителните лидери в класовете;
 • Да се научат да намаляват влиянието на негативните лидери, като използват ресурсите на целия клас и т. нар. „лидери в сянка”;
 • Участниците да придобият практически умения за намеса в спонтанно възникнали актове на агресия, както и да разпознават и решават случаите на хронична агресия;

Тези цели отразяват следните компетентности, залегнали в Наредба 12 от 01.09.2016 г.

 • Познаване и прилагане на мерки за превенция на отпадането на ученици и на установени негативни прояви;
 • Познаване индивидуалните потребности на всяко дете, включително и на децата в риск, и планиране на дейности за индивидуална подкрепа;
 • Знания и умения за работа в хетерогенна среда и подпомагане на социалната интеграция на децата. Програми за ефективни намеси.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Продължителност: 16 академични часа

Начин на завършване на обучението: защита на проект

3.Прилагане на държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците съгласно Закона за предучилищното и училищното образование

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Програмата за обучение е пряко свързана с новите елементи в системата за оценяване на знанията на учениците, регламентирани в ДОС за оценяване на резултати от обучението на учениците (Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците). Основните акценти в обучението са свързани с:

 • видовете оценявания в училищното образование;
 • подготовката и изработването на инструментариум за оценяване;
 • външното оценяване в края на етап (степен, клас).

Цели на програмата

 1. Придобиване на практически умения за изработването на различни модели и формати за обективно оценяване на придобитите знания, умения и компетентности.
 2. Изработване на устойчив модел за създаване на тестови рамки, които могат да се прилагат при провеждане на различните видове изпити в средното училище.
 3. Създаване на умения за организация на оценяване на постигнатите резултати чрез провеждане на тестове за входно равнище в началото на учебната година.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Продължителност: 16 академични часа

Начин на завършване на обучението: защита на проект

4.Изработване на тестови задачи за оценяване и измерване на уменията на учениците върху конкретни очаквани резултати от учебните програми

Програмата е насочена към:

Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Програмата е предназначена за педагогически специалисти, които преподават различни учебни предмети в прогимназиалния и гимназиалния етап. С реализирането на програмата могат значително да се подобрят уменията на учителите за създаване на качествен инструментариум, който биха могли да използват в практическата си дейност, за да измерват обективно постиженията на своите ученици. Изработването на инструментариум за тестиране на знанията и уменията, от друга страна, дава възможност за диагностика на образователни дефицити, планиране на корекционни дейности и в крайна сметка – повишаване качеството на образованието. От особено значение е възможността чрез тази програма да се приложи в практиката разнообразието на различните видове външно оценяване според обхвата (Чл. 45. (1) от Наредба №11). Освен националните външни оценявания, които се организират и провеждат от МОН, съществува нормативна възможност външни оценявания да бъдат реализирани и на регионално, и на училищно равнище. Този модел на външни оценявания се организира съответно от Регионалното управление по образованието или от конкретното училище.

Цели на програмата

Реализацията на програмата е свързана с няколко основни цели:

 1. Педагогическите специалисти да придобият знания и компетентности за изработването на качествен инструментариум за тестиране на знанията и уменията на учениците по различни учебни предмети върху конкретни очаквани резултати.
 2. Диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на всеки ученик и определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа.
 3. Мониторинг на образователния процес за прилагане на училищни политики и мерки, насочени към подобряване качеството на образование.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Продължителност: 16 академични часа

Начин на завършване на обучението: създаване на тест за измерване на постиженията по определена тема от учебното съдържание

5.Тайните на успешната учебна екскурзия и ефективното планиране на „уроци на терен

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап Директори, Заместник-директори, Учители – предучилищно образование, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Настоящата програма дава знания и умения за ефективно планиране и провеждане на екскурзии с учебна цел или уроци на терен и последващо обработване на събраната информация от учениците. Целта е да се подкрепят педагогическите специалистите да изберат подходящи за целите на обучението музеи, галерии, исторически, природни или културни обекти, да планират адекватни учебни задачи за учениците преди, по време на посещението и след това така, че да провокират смислена изследователска дейност. Обучението дава кратка теоретична подготовка за характеристиките на успешната екскурзия и етапите на планирането и, въвличането на музейните служители в подготовката на самото посещение, както и на родителите за оказване на координираща или логистична подкрепа. Учебната екскурзия трябва да разшири представите на учениците за предмета, който изучават, да визуализира представите им от класната стая и да им помогне да разберат по какъв начин конкретните артефакти са част от културата. Ролята на учителя е да осигури възможност за експериментално учене, за широки дискусии, да покаже, че музеят е богато на ресурси място, което човек може да изследва многократно през живота си. Като взаимодействат с музейната среда – извършват наблюдения, описват предмети, рисуват, решават загадки, боравят с експонати – учениците свикват да учат активно и екскурзията се превръща във вълнуваща експедиция.

Цели на програмата

 • Обучението има за цел придобиване на знания, практически умения и компетентности за целесъобразно и ефективно планиране и провеждане на учебни екскурзии;
 • Да предостави богат инструментариум от методи и педагогически стратегии за взаимодействие между музейните уредници, училището и родителите, съобразено с поставените цели и планирани дейности;
 • Практическо приложение на наученото от тренинговата програма към ситуации на работното място в реална среда.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Продължителност: 16 академични часа

Начин на завършване на обучението: защита на проект

6.Професионален профил на детския учител

Програмата е насочена към:

Директори, Заместник-директори, Учители – предучилищно образование

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Програмата е свързана с ключови за педагогическите специалисти в предучилищното образование въпроси – компетентностите и задълженията; квалификацията и кариерното развитие; атестирането. Програмата започва с преглед на нормативната уредба и нормативно определените длъжностни задължения и професионални компетентности на детския учител и продължава с практически въпроси на квалификационната дейност и атестирането. Включен е и практически модул за самооценка в атестационната карта.

Цели на програмата

 • Да развие положително отношение към професионалното развитие, квалификацията и атестирането като неразделна част от кариерното развитие на педагогическите специалисти;
 • Да подпомогне прилагането на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в детската градина.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Продължителност: 16 академични часа

Начин на завършване на обучението: проектна задача

7.Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Педагогически съветници, Психолози, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Обучението надгражда придобитите теоретични и практически знания и умения при прилагането на иновативни стратегии и подходи по посока усъвършенстване на образователния процес. Съдържанието е ориентирано към спецификата на приложение на иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес. Специално внимание се отделя на стратегията и етапите, както и при разработването на инструментариум за оценяване качеството на труда на учителя. Ще се обсъждат практически идеи за прилагане на иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес с оглед подобряване качественото образование. В обучителния модул са отразени част от педагогическите теории, интерпретации, тълкувания и тенденции, свързани със същността, типологията, тактиките при използването на иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес

Цели на програмата

Обучението предлага информация относно прилагането на иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес. От друга страна има за цел да се предложи прилагането на инструментариум за оценка на качеството на работа в образователната институция. Съдържанието на обучението е декомпозирано в отделни, но допълващи се теми. Предложените практически дейности, които са включени в обучението са подчинени на механизмите на активното учене и са насочени към обогатяване на личния опит, творческия потенциал на учителя и развитие на професионалните му умения и са ориентирани към ученика в процеса на създаване на учеща се общност.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Продължителност: 16 академични часа

Начин на завършване на обучението: защита на проект

8.Проблемите на билингвизма в детската градина и началното училище - педагогически и методически дискурс

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Директори, Заместник-директори, Педагогически съветници, Психолози, Учители – предучилищно образование, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Курсът на обучение предлага педагогически и методически варианти за пълноценно проектиране на образователната среда при работа с деца – билингви в детската градина и началното училище. Основният акцент е поставен върху проблема за това как детето – билингви говори, мисли и се развива като личност и как да се проектира обогатяваща педагогическа среда, допълваща естествената и даваща възможност за социална и образователна интеграция. Изборът за педагогически и методически дискурси по проблема за билингвизма е продиктуван от основните институционални параметри на понятието билингвизъм в детската градина и началното училище. Това позволява методическият дискурс да са развие по посока на игровото взаимодействие с децата билингви, което притежава най-голям възпитаващ и обучаващ ефект. Предложен е авторски игрови модел, включително при състояние на сегрегация на етнически деца.

Цели на програмата

Основна цел на обучението е формиране и развиване на умения, свързани с пълноценното проектиране на образователната среда за работа с деца и ученици билингви в детската градина и началното училище, като основание за преодоляване на образователните, социалните и интеграционни дефицити, изграждане на адекватно отношение към спецификата на професионалната дейност на педагогическите специалисти и резултатите от нея в мултикултурен контекст, т.е. формиране и развиване на компетентности за професионална и личностна рефлексия в посочения контекст.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Продължителност: 16 академични часа

Начин на завършване на обучението: решаване на казуси, свързани с проектиране на педагогическо обогатяващо взаимодействие в ДГ и/или НУ с деца билингви.

9.Гняв и агресивно поведение в детската градина и в училище - програма с игри

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Педагогически съветници, Психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, Рехабилитатори, Ресурсни учители, Корепетитори, Хореографи, Треньори, Учители – предучилищно образование, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Програмата е насочена към феномените гняв и агресивно поведение в детската и училищна възраст. Необходимостта от запознаване на педагозите с произхода на деструктивното поведение и възпитателните стратегии за неговото управление се налага от все по-екстремното му проявление сред децата от най-ранна възраст. Обучението съдържа кратък теоретичен преглед на понятията, произход на гнева като деструктивна емоция, видовете агресивно поведение и предпоставките за тяхното възникване. Принос в програмата е широката практическа част, която дава възможност на обучаемите да се запознаят със стратегиите за първа психологична намеса в ситуации на гняв и агресия, и със стъпките за трансформиране на поведението в социално приемливо. Сред тях са саморегулация, ролеви игри, игри за комуникативни и социални умения. Участниците имат възможност да диагностицират собственото си равнище на гняв и агресивност, научават приемливи варианти за психодиагностика на децата и протоколиране на поведението.

Цели на програмата

Програмата цели развиване на компетентност у педагозите за разпознаване, оценка и диагностициране на гнева и агресивното поведение не само у децата и учениците, а и рефлексия към собствените си емоции и поведение. Основните цели са насочени към самопознание и идентифициране на основни понятия, запознаване с концепциите на деструктивното поведение. Практическите цели на програмата са ориентирани към формиране на умения за приложение на разнообразни стратегии и игрови модели за трансформиране на гнева и агресивното поведение в социално приемливи. Цялостното усвояване на моделите и подходите за работа с деца би довело до личностно развитие на децата и специалистите, работещи с тях.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Продължителност: 16 академични часа

Начин на завършване на обучението: защита на проект, тест

10.Компютърно моделиране с Microsoft MakeCode

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Ръководител направление ИКТ, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити: 2

Анотация

Програмата е предназначена за учители в средните училища. Придобиват се знания и умения за работа с платформата Microsoft MakeCode. Курсът е организиран в пет основни части: Въведение, Вход и изход, Условия, Математически операции, Повторения.

 1. Въведение. Запознаване с интерфейса и възможностите на визуалната среда за програмиране. Конструиране на последователни действия посредством блокове. Изпълнение при стартиране (on start) и изпълнение по време на работа (forever). Комбинирано използване на блокове.
 2. Вход и изход. Блокове за извеждане на: цифра, буква и изображение. Блокове за работа със: бутони, жироскоп, акселерометър, компас и температура.
 3. Условия. Блокове за взимане на решение базирано на проверка на условия. Конструкция if..then..else.
 4. Математически операции. Блокове за извършване на математически операции: събиране, изваждане, умножение, деление и генериране на случайно число.
 5. Повторения. Конструиране на повтарящи се действия. Използване на блокове за повторения: repeat..do, while..do, for…from..to..do. Построяване на цикличен алгоритъм по дадено задание.

Цели на програмата

Основната цел на настоящата учебна програма е запознаване на педагогическите специалисти с платформата за електронно обучение Microsoft MakeCode

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена, дистанционна

Продължителност: 32 академични часа

Начин на завършване на обучението: тест

11.Компютърно моделиране, чрез среда за обектно-ориентирано програмиране Scratch

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Ръководител направление ИКТ, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити: 2

Анотация

Обучението е с практико-приложен характер. Темите, заложени в програмата са насочени към придобиване на знания и умения за използване на програмната среда за създаване на интерактивни истории и анимации Scratch, чрез програмиране на характеристиките на обектите и управление на движението им. Програмата на обучението включва:

 • запознаване с визуалната среда за програмиране Scratch;
 • възможностите за позициониране и движение на обекти;
 • създаване на линейни и циклични алгоритми за управление на движението;
 • промяна на външния вид на обектите;
 • създаване на нови обекти;
 • възможности за задаване на декор на сцената и анимирането му; • задаване на реплики, мисли и звуци на героите;
 • създаване на анимиран клип, чрез синхронизиране на действията на анимираните обекти.

Цели на програмата

Целта на обучението е овладяване на начални знания, умения и отношения, свързани с изграждане на дигиталната грамотност чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена, дистанционна

Продължителност: 32 академични часа

Начин на завършване на обучението: разработване на проект

12.Технологии за творческо възпитание в училище и в детската градина – интерактивни методи, арт-педагогика, приказки, игри за личностно развитие

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Педагогически съветници, Психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, Рехабилитатори, Ресурсни учители, Ръководител направление ИКТ, Учители – предучилищно образование, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити: 2

Анотация

Обучение чрез творчество е направление в педагогиката, популярно в съвременното образование, необходимо поради потребността от личностно развитие и при децата, и при учителите днес. Програмата насочва към творчество и креативност в детската градина и училището, и предлага диагностичен и практически модел за обучение и възпитание чрез творчество. Фокус са компилация от иновативни и традиционни модели на работа с деца и ученици, диагностични техники, които помагат на учителя да експериментира свободно и да взаимодейства с децата и учениците на принципа на конструктивизма и синергетиката. Програмата съдържа кратка теоретична част, която фокусира вниманието към понятийната интерпретация на основните теми, връзката мужду тях и потребността на съвременното възпитание и образование от творчество. Ефектът на програмата е в компилацията от модели и подходи, които могат успешно да бъдат интегрирани в урока, така че да предизвикат интерес и да събудят творческия потенциал не само у децата, а и в учителя.

Цели на програмата

Програмата цели основно да предизвика педагозите в приложението на интересни подходи, които стимулират децата и учениците в процеса на обучение – интерактивни методи, арт – педагогически средства, игри и приказки. Тези похвати могат да имат не само образователен, а и корекционен ефект във възпитателната и образователната дейност. Подходящи са за деца и ученици с разнообразни потребности, както при деца в норма, деца с нестандартно мислене, така и при деца в сферата на приобщаващото образование.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена, дистанционна

Продължителност: 32 академични часа

Начин на завършване на обучението: защита на проект, тест

13.Проактивно образование за личностна перспектива

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Педагогически съветници, Психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, Рехабилитатори, Ресурсни учители, Ръководител направление ИКТ, Корепетитори, хореографи, треньори, Учители – предучилищно образование, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити: 2

Анотация

Програмата дава възможност за формиране и развитие на знания, умения и компетентности за дизайн и създаване на проактивна образователна среда в контекста на образование за личностна перспектива. Визията за необходимостта от активно участие на образоващите се субекти в познавателната дейност не е нова, но съвременните условия налагат превръщането й в основна житейска философия и в главен път за личностно развитие. Центрираното върху субекта обучение, в което той е активен участник, е в основата на компетентностния подход в образованието и конструктивистките стратегии. Компетентностният подход води до трансформиране на личностно-ориентираната образователна парадигма и нейното реализиране като личностно-развиващата образователна технология, характеризираща се с разчупване на традиционния лекционен стил на преподаване и съчетано използване на разнообразни методи и форми на обучение, като екипната работа, дидактическите игри или малки състезания, моделиране, разработка и представяне на проекти и др. в специално организирана проактивна образователна среда.

Цели на програмата

Основна цел обучението: Придобиване на знания, умения и компетентности за проектиране на технологии и дизайн на проактивна образователната среда, използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена, дистанционна

Продължителност: 32 академични часа

Начин на завършване на обучението: защита на проект, презентация

14.Оценяване на учениците - съвременна философия, измерения и технологии

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити : 1

Анотация

Познаването на съвременните предизвикателства пред оценяването в училищното образование, както и търсенето на пътища за преодоляването на дефицитите, свързани с него е от съществено значение и фундамент на професионалната компетентност на учителя в различните образователни степени и етапи, и възможностите за нейното развитие.

Обучението дава възможност за:

 • Създаване на условия и мотивиране на педагогическите специалисти да разширяват и усъвършенстват своите общи компетентности в областта на оценяването.
 • Разширяване на знанията им за постиженията на съвременната наука в областта на моделирането на основните механизми на оценяването на постижения и нагласи, за съвременните подходи, видове, форми и методи на оценяване, повишаване на равнището на умения им за използването на готови и за самостоятелно разработване на собствени качествени инструменти за оценяване.
 • Разкриване на спецификата при работа с уч. документация, свързана с оценяването на уч. постижения и задълбочаване на знанията за приложение на нормативни документи като критерии за планиране и реализиране на вътрешно оценяване.
 • Извеждане на спецификата на неформалното и самостоятелното учене и начините за тяхното оценяване.
 • Представяне на вариант за обвързване на учители, ученици и родители в процеса на оценяване.
 • Стимулиране на оценяването на междупредметните връзки.

Цели на програмата

1.Познаване и ползване на иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване;

2.Познаване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците и умело разработване и прилагане на ефективен инструментариум за проверка и оценка (диагностика) на постигнатите резултати на учениците, за определяне на достигнатото равнище на усвояване на знания и формиране на умения от всеки ученик;

3.Използване на подходящи методи, средства и подходи за насърчаване на напредъка и постигнатите резултати от учениците;

4.Притежаване на умения и осигуряване на обективна и навременна информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати от ученика, информиране на родителите за тях и определяне на мерки за допълнителна подкрепа;

5.Изграждане на умения у учениците за самооценка, самокритичност и самоусъвършенстване.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Продължителност: 16 академични часа

Начин на завършване на обучението: решаване на казус от съвременната училищна практика, свързан с проектиране на технологично решение за оценяване на постиженията.

15.Приобщаващо образование: осъществяване на обща и допълнителна подкрепа в детската градина и училището

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, Психолози, Логопеди, Рехабилитатори, Ресурсни учители, Корепетитори, хореографи, Треньори, Учители – предучилищно образование, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити : 1

Анотация

Програмата за теоретична и практическа подготовка на учители от детски градини, училища и ЦСОП има за цел да даде знания и практически умения по отношение на осъществяването на обща и допълнителна подкрепа в процеса на приобщаващото образование. По време на обучението, педагогическите специалисти имат възможност да се запознаят с:

1.Категорията деца/ученици: със специални образователни потребности; в риск; с хронични заболявания; с изявени дарби.

2.Документите, определящи държавната политика по отношение на обучението и възпитанието на децата и учениците в процеса на приобщаващото образование;

3.Формите на обучение, функциите на координатора и екипа за подкрепа за личностно развитие;

4.Условията за осигуряване на допълнителна подкрепа, необходимостта от изработване на индивидуални учебни планове, индивидуални програми по учебните предмети и планове за подкрепа.

Цели на програмата

1.Да надгради теоретичните знания и да формира практически умения при осъществяване на обща и допълнителна подкрепа в работата на педагогическите специалисти с деца и ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и с изявени дарби;

2.Да създаде положителни нагласи към процеса на приобщаващо образование.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Продължителност: 16 академични часа

Начин на завършване на обучението: Изработване на индивидуален учебен план и програми, план за подкрепа, карта за оценка на образователните потребности на деца със СОП и деца в риск

16.Управление на качеството в детските градини и училищата с оглед подготовката им за инспектиране - същност, принципи, цели, изисквания, реализация, самооценяване

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, Психолози, Корепетитори, Хореографи, Треньори, Учители – предучилищно образование, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити : 1

Анотация

Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на детските градини и училищата (Закон за предучилищното и училищното образование). То е повлияване/въздействие за непрекъснато интегриране на ресурси и задачи за постигане на определени цели и изисквания, свързани с качеството на определени области в институцията. Оценяването в процеса на управлението на качеството се извършва чрез: самооценяване и инспектиране. Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование за две поредни учебни години чрез дейности, процедури и критерии, определени от детската градина или училището.

Цели на програмата

ОСНОВНА ЦЕЛ на обучението е: Придобиване знания за създаване на институционална система за управление на качеството с акцент върху самооценяването и умения за проектиране на система от критерии, показатели и инструментариум за самооценка.

ПОДЦЕЛИ на обучението:

 1. Запознаване с нормативните изисквания към управлението на качеството на образованието и добри практики;
 2. Разработване на варианти на критерии и показатели за самооценка на качеството и инструментариум за работа с целевите групи;
 3. Проектиране на график за самооценка на качеството в институцията и планиране на основните дейности;
 4. Подбор, адаптиране и прилагане на ефективни, иновативни форми, методи и средства за създаване на оптимални условия за подобряване на качеството в образователните институции.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Продължителност: 16 академични часа

Начин на завършване на обучението: разработване на система от критерии и показатели за самооценка на качеството и проектиране на елементи от инструментариум за целевите групи

17.Технологии за формиране и развитие на ключови компетентности

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, Психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, Рехабилитатори, Ресурсни учители, Корепетитори, Хореографи, Треньори, Учители – предучилищно образование, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити : 1

Анотация

Главната ценност в образователната система е ученикът, неговото личностно развитие и компетентности и всяка идея за нейното развитие трябва да бъде осмислена през призмата на тази ценност. Центрираното върху ученика обучение, в което той е активен участник, е в основата на компетентностния подход в образованието и конструктивистките стратегии, според които учащите самостоятелно откриват и трансформират новата информацията, като непрекъснато я сверяват със стари, познати правила, също подлежащи на ревизия за съответната познавателна ситуация. Компетентностният подход води до трансформиране на личностно- ориентираната образователна парадигма и нейното реализиране като личностно-развиващата образователна технология, характеризираща се с разчупване на традиционния лекционен стил на преподаване и съчетано използване на разнообразни методи и форми на обучение, като екипната работа, дидактическите игри или малки състезания, моделиране, разработка и представяне на проекти и др. Така се провокира мислене, самостоятелност, формиране на умения и компетенции.

Цели на програмата

1.Да се запознае целевата група с ролята и значението на компетентностния подход в образованието и значимостта на иновативни образователни технологии, техники и методи за формиране и развитие на ключови компетентности;

2.Да се придобият умения за разработване на инварианти и варианти на технологии за системното и целенасочено формиране и развиване на ключови компетентности в образованието;

3.Да се запознае целевата група с иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите от компетентностно ориентирано образование и проектиране на елементи от дидактическата система за неговото реализиране;

4.Запознаване с възможностите и формиране и развитие на умения за подбор и прилагане на ефективни, иновативни форми, методи и средства, подходящи за формиране и развитие на ключови компетентности и създаване на оптимални условия за това.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Продължителност: 16 академични часа

Начин на завършване на обучението: представяне на разработка индивидуална или групова базирана на съдържанието (техн. вариант за формиране/развитие или оценка на конкретна ключова компетентност)

18.Иновативното училище (между фикции и реалности)

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити : 1

Анотация

Иновативните училища са училищата на бъдещето, които са призвани да осигурят среда и целенасочена промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с която ще се решават наслагваните проблеми в образователния процес, в организационен, съдържателен и процесуален план. Обучението дава възможност за: повишаване интереса към проблематиката свързана с възможностите за създаване на иновативни училища и проектиране на обучението в тях; осмисляне на основните концепции за дизайн на образователната среда в иновативните училища.

Цели на програмата

ОСНОВНА ЦЕЛ на обучението е: Придобиване знания за създаване на иновативно училище и умения за проектиране на управлението и дизайн на образователната среда в него, гарантиращи формирането и развитието на ключови компетентности, личностното и творческо развитие на учениците.

ПОДЦЕЛИ на обучението:

 1. Запознаване с добри практики по откриване и преобразуване на иновативни училища и прилаганите иновативни образователни технологии на преподаване и оценяване на постиженията на учениците в тях;
 2. Разработване на иновативни варианти на технологии за развитие на творческия потенциал на учениците;
 3. Запознаване с използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите от образованието в условията на иновативното училище;
 4. Запознаване с възможностите за подбор, адаптиране и прилагане на ефективни, иновативни форми, методи и средства и създаване на оптимални условия за развитие на творческия потенциал и на училището и на учениците, като учещи се общности.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Продължителност: 16 академични часа

Начин на завършване на обучението: разработване на предложение за въвеждане на иновация в училищното образование съобразно възможностите на конкретното училище

19.С интерес към прогрес – още един поглед върху идеята за учене чрез опит и преживяване

Програмата е насочена към:

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – целодневна организация, учители в подготвителни групи

Брой квалификационни кредити : 1

Анотация

Изучаваният материал вече не е самоцел, а се превръща в ресурс с който учениците творят, изследват и изменят начина си на мислене. С развитието на способността да се учиш от опита си, учениците могат все повече да поемат отговорността за собственото си обучение и развитие. Ученето чрез опит и преживяване означава промяна на поведението на едно лице, вследствие на изводите направени от анализа на личния опит. Такъв вид обучение има тогава, когато ученикът разсъждава върху знанията, анализира и отсява полезното и важното, което трябва да запомни и в последствие да приложи на практика. При работата в група се създават условия за естествено и непринуденото усвояване на познавателния опит, формиране на умения за общуване, изграждане качества на личността, позволяващи всеки участник да изпълни задълженията си към групата. При ученето чрез опит (наречено още „активно, автентично учене“) се вземат предвид нуждите и желанията на обучаемия. Сред положителните страни на този вид учене са самоинициативата и личностно участие, личностна промяна и растеж. Настоящата програма за интерактивен тренинг е адаптирана от опита на САЩ, Великобритания и Канада и дава теоретични знания и практически модели за приложение на тази методика.

Цели на програмата

1.Да предостави гъвкава и отговаряща на нуждите на обучаващите се система от интерактивни методи и педагогически стратегии за прилагане на подхода „Учене чрез преживяване“;

2.Пренасяне на наученото от тренинговата програма към ситуации на работното място в реална учебна среда, от тренингова ситуация към лично и професионалното всекидневие;

3.Усъвършенстване на професионалните компетентности на учителите за ефективно планиране на урочните единици, базирано на познавателния опит и интересите на учениците чрез иновативни методи и техники на преподаване, оценяване и рефлексия.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Продължителност: 16 академични часа

Начин на завършване на обучението: план – конспект на урок (предмет по избор) по зададена матрица за планиране

20.Как да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството

Програмата е насочена към:Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, Психолози, Логопеди, Рехабилитатори, Ресурсни учители, Корепетитори, Хореографи, Треньори, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити : 1

Анотация

Изпълнявайки различни професионални роли съвременните учители се сблъскват с разнообразни предизвикателства на училищната практика и възможностите за взаимодействие между учители-ученици-родители. Познаването на съвременните предизвикателства пред възпитанието в училище и извън него, както и търсенето на пътища за преодоляването на възпитателните дефицити и възникващите отклонения в поведението на подрастващите е от съществено значение и фундамент на професионалната компетентност на учителя в различните образователни степени и етапи, и възможностите за нейното развитие. Търсенето на адекватни стратегии за сътрудничество със семейството е основна професионална задача на учителя и училището като цяло. Квалификационното обучение дава възможност за: повишаване интереса към проблематиката свързана с възпитанието, развитието и социализацията на децата и подрастващите в контекста на взаимодействието със семейството; осмисляне на основните концепции за проектиране и реализиране на взаимодействия учители- ученици-родители.

Цели на програмата

Основната цел на обучението е: Усъвършенстване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти за изработване на ефективни стратегии за взаимодействие със семейството в контекста на постмодерната ситуация. Обучението е насочено към развиване на компетентностите и специфичните умения на педагогическите специалисти с акцент върху възможностите за: приобщаване на родителите за постигането на образователните цели с оглед увеличаване на възможностите за положително въздействие върху децата и учениците и за утвърждаване авторитета на институцията; привлича родителите в организирането и реализирането на дейности и проекти на институцията; подкрепа и поощряване на усилията на родителите на деца и ученици със СОП, с обучителни трудности или в неравностойно положение за справяне с различни социални проблеми – изолацията, бедността и др.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Продължителност: 16 академични часа

Начин на завършване на обучението: решаване на казус от съвременната училищна практика чрез сътрудничество със семейството

21.Успешни практики за обхват и задържане на подлежащите на задължително предучилищно образование деца. Стъпки към ефективно взаимодействие в системата детска градина-родители-деца

Програмата е насочена към: Директори, Заместник-директори, Педагогически съветници, Психолози,  Учители – предучилищно образование

Брой квалификационни кредити : 1

Анотация

Програмата е изцяло с практическа насоченост и подготвя участниците за предизвикателствата, свързани с привличането и задържането на подлежащите на предучилищно образование деца. Тя е фокусирана в две направления: работа със социално слаби семейства /предимно от ромския етнос/, а също така и работата с техните деца в детската градина, включително и взаимодействие с останалите родители по повод приемането на тези деца в градината. Идеите, застъпени в програмата, са свързани с практиката на психолози като Берт Хелингер, също и Мариане Франке-Грикш и Гюнтер Шрикер, негови ученици, които прилагат идеите му в образованието; Вержиния Сатир; Томас Гордън, създател на системата за трениране на успешни учители /ТУУ/.

Ето някои интересни въпроси, на които дава отговор обучението по програмата:

1.Как да създаваме адекватна среда в детската градина за работа с деца от социално слаби семейства?

2.Как да привлечем за партньори дори тези родители, които нямат мотивация да подкрепят децата си в тяхното образователно развитие?

3.Добра идея ли е да бъдем „като родители” на децата, чиито родители не полагат адекватни грижи за тях?

Цели на програмата

Целите на тази програма са преди всичко практическо-приложни, но и ценностно-мотивационни. Тоест:

 • От една страна авторът води обучителната група към осъзнаване на това, какви причини стоят зад трудностите, които имаме с някои ученици и техните семейства;
 • От друга страна ключова цел е участниците да са мотивирани за преодоляването на тези трудности и да развият афинитет и практически умения за работа с родителската общност.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Продължителност: 16 академични часа

Начин на завършване на обучението: Защита на проект

22.Семейството и Детската градина - едно възможно партньорство

Програмата е насочена към: Директори, Учители – предучилищно образование

Брой квалификационни кредити : 1

Анотация

Формирането на децата като личности ангажира всички, които в различна степен са свързани с отглеждането и възпитанието им. Семейството и детска градина като основни фактори в живота на детето, формиращи неговата индивидуалност и развиващи способностите и умения му, следва да си партнират, да насочват усилията си в една посока. Отговорност на учителите е да търсят подходящи варианти за оптимизиране на този процес на взаимодействие. Традиционният модел за провеждане на родителски срещи и отбелязване на различни събития (празници, тържества, чествания) в детската градина оставя родителя в пасивна позиция на зрител. Настоящата програма за обучение дава на учителите в детската градина механизми и модели, с които да се променя тази роля на родителя и той става активен участник и партньор. Целенасоченото прилагане на нетрадиционни интерактивни форми на общуване между преките участници в кръга дете-родител-учител допринасят за създаване на позитивна атмосфера между участниците в процеса и все по-голямата ангажираност и осъзнатост на родителите, които се чувстват добре приети и ценени. Системното включване на родителите в подобен род дейности подпомага ефективното им родителство, води до съпричастност към проблемите на детската градина и повишаване на доверието им в институцията.

Цели на програмата

1.Да предостави богат инструментариум от интерактивни методи и педагогически стратегии за взаимодействие с родителите и семейството, отговарящ на нуждите на обучаемите;

2.Усъвършенстване на професионалните компетентности на учителите за целенасочено и ефективно планиране на интерактивни тренинги с родители и деца;

3.Практическо приложение на наученото от тренинговата програма към ситуации на работното място в реална среда.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Продължителност: 16 академични часа

Начин на завършване на обучението: Защита на проект

23.Гражданското образование в новата парадигма на образователната система

Програмата е насочена към: 

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Педагогически съветници, Психолози, Възпитатели в общежитие, Учители – предучилищно образование, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити : 1

Анотация

Общообразователната подготовка по гражданско образование в българското училище се осъществява чрез изучаването на учебни предмети, много от които се въвеждат като учебен предмет още в първи клас и присъстват под едно или друго име до края на средното образование. Учебният предмет по гражданско образование се въвежда в средната образователна степен. До тогава, гражданско образование е имплицирано в останалите учебни предмети и целите и задачите му се реализират чрез усвояване на учебното съдържание по тях, като се разчита на подготовката и методическата готовност на учителите да ги реализират. Заедно с това, няма и съответстващ инструментариум за проверка и оценка на ефективността и степента на реализиране и усвояване на модели на поведение съответстващи на парадигмата на гражданското общество. Ето защо за учителите от предучилищното образование, от началния етап на основната образователна степен и от прогимназиалната степен е необходимо да се дадат знания, педагогически и дидактически инструментариум, за да могат да реализират гражданско образование с оглед на изискванията за систематична институционално-политическа социализация на подрастващите.

Цели на програмата

Гражданското образование в своя исторически, теоретически и практически контекст е неделимо от историята на педагогическата мисъл и обществено образование.

1.Запознаване на педагогическите специалисти с целите и задачите на гражданското образование в детската градина и в училище според нормативната база в системата на образование и държавните документи.

2.Даване знания и компетентности на учителите от предучилищното образование, от началния етап на основната образователна степен и от прогимназиалната степен за целите и задачите на гражданското образование в детската градина и в училище.

3.Усвояване на педагогически и дидактически инструментариум за въвеждане, разработване, преподаване и прилагане на знания и учебно съдържание по гражданско образование в детската градина и в училище.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Продължителност: 16 академични часа

Начин на завършване на обучението: Тест, разработване на урок от предметната област на учителя с акценти в него по реализиране на целите и задачите на гражданското образование

24.Радикализация и тероризъм - превантивни действия и реакции на училищния персонал и учениците

Програмата е насочена към: 

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Педагогически съветници, Психолози

Брой квалификационни кредити : 1

Анотация

Радикализацията и тероризмът не са нови явления в световен мащаб. Те пораждат заплаха за сигурността, за ценностите на демократичните общества и за правата и свободите на всички граждани. По своята същност тероризмът, макар и деструктивна, е човешка дейност и като такава се обуславя от определени потребности и подбуди. Тук въпросът е защо и при какви обстоятелства възникват терористичните организации, как човек става терорист и прибягва до насилие срещу други членове на обществото? Отговорите на тези въпроси са свързани с изследване на явлението тероризъм, както и с извеждането и изясняването на основни личностни характеристики на терориста. Анализирайки социалнопсихологическата мотивация на извършителите на терористични актове, могат да се определят характеристики, специфични само за тях.

Цели на програмата

1.Да повиши теоретичните и практически знания на преподавателите и училищните ръководители за факторите влияещи върху радикализацията и възприемането на терористични идеи от подрастващите.

2.Да се анализират основните проблеми свързани с радикализацията у подрастващите.

3.Да повиши информираността на преподавателите и училищните ръководители за начините за разпознаване на лице в ранна форма на радикализация, възприело терористични идеи.

4.Извеждане на основни мерки и действия, които могат да бъдат предприети от училищния персонал при засичане на лице в ранна форма на радикализация, възприело терористични идеи и при извършване на терористичен акт.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Продължителност: 16 академични часа

Начин на завършване на обучението: Тест, форма за самооценка

25.Портфолиото (на учителя и на ученика) – технология

Програмата е насочена към: 

Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, Психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, Рехабилитатори, Ресурсни учители, Корепетитори, Хореографи, Треньори, Учители – предучилищно образование, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити : 1

Анотация

Съвременните изследвания в науките за образованието насочват вниманието към търсенето на възможности за документиране и проследяване на постиженията на учителя и учениците на различни равнища на личностно израстване, както и систематичното проследяване на напредъка и реалистично планиране на дейностите на различни равнища. Създаването на портфолио на учителя и ученика позволява пълноценен преход към презентиране и оценяване на резултатите от педагогическата дейност чрез отчитане на личните постижения. Портфолиото е една от технологиите, насочваща вниманието на учителите и учениците към самооценяване на техните постижения. Възможностите на информационните технологии позволяват бърза и навременна актуализация на портфолиото и на учителя и на ученика и пълноценно презентиране на постигнатите резултати от учебната и професионалната дейност. Квалификационното обучение дава възможност за формиране и развитие на умения за дизайн и създаване на портфолиа на учители и ученици в контекста на изискванията на нормативната и образователната практика, в контекста на съвременните изисквания за атестиране на учителя и усъвършенстване на формиращото оценяване при ученика.

 

Цели на програмата

Основната цел на обучението е: Развиване на умения за дизайн и изграждане на учителско и ученическо портфолио в контекста на изискванията на професионално развитие и атестиране при учителите и в условията на усъвършенстване на системата за формиращо оценяване при учениците. Професионалното портфолио подпомага самооценяването на педагогическия специалист и позволява в процеса на атестиране по-обективно да бъде оценено съответствието на дейността му с професионалния профил, с резултатите, постигнати от него и от децата и учениците, с които работи, както и със стратегията за развитие на детската градина или на училището.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма на обучение: присъствена, частично присъствена

Продължителност: 16 академични часа

Начин на завършване на обучението: презентация, презентация – елементи от професионалното портфолио на учителя и/или портфолиото на ученика

26.Включване на семейството

Програмата е насочена към: Учители, Директори, Заместник-директори

Брой квалификационни кредити : 1

Анотация

В програмата са отразени част от педагогическите теории, интерпретации, тълкувания и тенденции, свързани със същността, типологията, тактиките на семейно възпитание, спецификата на взаимодействията “родители – деца – училище”, принципи, методи, подходи и форми за взаимодействие, организацията на образователния процес ориентирана към включване на родителите на деца от мултиетнически произход и прякото им участие в живота на детската общност.

Цели на програмата

Основните цели са обучителите да:

 1. Актуализират информацията си за съвременните измерения на българската социална и образователна действителност и мястото на семейството в нея; да се запознаят с тенденциите налагащи промяна в парадигмата за включването на семейството в образователната и възпитателната дейност на училището.
 2. Проследят спецификата на възпитателните тактиките и моделите на семейно възпитание върху формирането на детската личност.
 3. Получат информация и да актуализират знанията си за уменията и компетенции, които учителят трябва да притежава при работа със семейството в мултиетническа среда.
 4. Се запознаят със спецификата на педагогически подходи при взаимодействие с различни групи семейства.
 5. Проследят етапите на взаимодействие “семейство – образователни институции” и пречките, които възпрепятстват тези взаимодействия.
 6. Формират практически умения за включване на родителите в работата и живота на училището.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена и дистанционна

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: защита на проект

27.Ефективни техники за комуникация и работа с родителите

Програмата е насочена към: Учители, Директори, Заместник-директори

Анотация

Ключовият фактор тук е общуването с родителя. Основната причина за слабото участие на родителите е липсата на ясна, разбираема и полезна информация. Необходимост от представяне на информация на родителя за това, какво прави детето му, как се справя, как напредва, как общува с другите деца. Родителят трябва да знае какво прави детето му в учебното заведение, в какви инициативи участва и как самият той може да вземе участие в обучението и в живота на детето си, как да се свърже с преподавателите, как може да помогне на детето си вкъщи. Обезпечаването на родителя с такава информация регулярно може да запълни пропастта между учебното заведение и семейството. Друга стратегия, активизираща участието на родителя е стратегията на договаряне. Представяне на добри практики и практически казуси.

Цели на програмата

 1. Да повиши теоретичните и практическите знания на преподавателите при работа с родителите;
 2. Да анализира проблемите при комуникацията с родители;
 3. Да повиши информираността на преподавателите за начините за справяне с агресивни и недобронамерени родители;
 4. Да се създадат условия за апробиране на наученото;
 5. Работа в защитена среда;

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: тест, решаване на практически казус

28.Философия на Интеркултурното образование и преодоляване на стереотипи и предразсъдъци в детската градина и училището

Програмата е насочена към: Учители – предучилищно образование и начален етап, Директори

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Програмата е ориентирана към утвърждаване на Интеркултурното образование като част от процеса на демократизицията на българското образование; към Образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства; към подходите за преодоляване на стереотипи и предразсъдъци в детската градина и училище, към изграждането на Учеща образователна среда за успешно развитие на детето/ученика, носител на етнокултурни различия и успешната му социална реализация. Предлага се основна теоретична информация допринасяща за разбирането на образователната интеграция, като в този контекст се разглеждат видовете предразсъдъци, стереотипи и дискриминация, причините за тяхната поява, прякото им влияние върху учителските екипи, учениците и техните семейства. Включени са практико-приложни дейности и способи за осъзнаването на естеството на Интеркултурното образование в мултиетническа среда.

Цели на програмата

 1. Осъзнаване значението на учещата среда за успешно учене и развитие творческия потенциал на личността.
 2. Осъзнаване ролята на Интеркултурното образование за осигуряване равни възможности за достъп до качествено образование на ромските деца от детската градина, подготвителните класове и началните училища.
 3. Предоставяне на участниците в обучението на теоретични знания, както и практически инструменти и предложения за подпомагане и прилагане на Образователната интеграция.
 4. Предоставяне на участниците възможности да задълбочат знанията си в областта на Образователната интеграция на лично и професионално ниво, като по този начин биха могли да постигнат качествено образование на децата/учениците, както и да въздействат върху тяхното бъдеще в обществото.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена и дистанционна

Продължителност : 16 акад.часа

Начин на завършване на обучението: защита на проект

29.Знания, умения и компетенции на учителите за ефективна работа в мултикултурна среда

Програмата е насочена към: Учители – предучилищно образование, Учители – начален етап, Учители – прогимназиален и гимназиален етап

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Програмата е насочена към развитие на знания и умения, свързани с приоритетите на предучилищното и училищното образование по отношение на новата парадигма за личностна ориентация и основополагащите принципи на интеркултурното образование за работа в условията на мултикултурната класна стая. Актуалността на темата произтича и от обстоятелството, че е необходима нова организационна политика (на детската градина и на училището), която да поддържа образователна среда, уважаваща разнообразието и практикуваща антидискриминация; споделяща ценности и отчитаща индивидуалността и потребностите на всяко дете за постигане на качествено образование, като се имат предвид неговата етнокултурна идентичност и очаквания. Разглеждат се основни въпроси отнасящи се до същността на мултикултурното образование и интеркултурни образователни модели в мултикултурната стая, изграждане на приобщаваща образователна среда, а така също и възможностите за използване на проектната работа в мултикултурна среда.

Цели на програмата

 1. Развитие и усъвършенстване на академичната компетентност на учителите по отношение на познаването и прилагането на методи за работа в мултикултурна среда, за подкрепа и мотивиране на деца и ученици с обучителни трудности или в риск.
 2. Развитие и усъвършенстване на педагогическата компетентност на учителите по отношение на:
 • знанията и уменията им да планират подходи и техники за учене и мотивиране на децата/учениците; да познават и използват иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците и модели и подходи на позитивно възпитание, основаващи се на сътрудничество за постигане на по- добри резултати.
 • организирането и ръководенето на образователния процес за насърчаване и направляване формирането на умения и нагласи за успех у децата/учениците, за междуличностно и междукултурно общуване, вземане на решения, съпричастност, отговорност за собствените действия.
 • управление на процесите в отделни групи или паралелки от класове, а именно: развитие на уменията за организиране, координиране и контролиране на дейностите по време на преподаването; уменията да поддържа необходимата дисциплина и работна атмосфера в класа/групата и др.
 1. Развитие и усъвършенстване на комуникативната компетентност на учителите по отношение:
 • на умението им да партнират с други педагогически специалисти; създаването и поддържането на ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения с колегите.
 • умението им да работят с родители и други заинтересовани страни.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад.часа

Начин на завършване на обучението: презентация, форма за самооценка

30.Взаимодействието (детска градина – училище – семейство) в условията на мултикултурност

Програмата е насочена към: Учители – предучилищно образование, Учители – начален етап

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

В многопосочността на интересите и проучванията на семейната цялост, като нейно ядро се обособяват проблемите на възпитателната функция на семейството. Променят ли се те, в какъв смисъл и насоки, къде стоят корените на този факт? В обучителния курс са отразени част от педагогическите теории, интерпретации, тълкувания и тенденции, свързани със същността, типологията, тактиките на семейно възпитание, спецификата на взаимодействията „родители – деца – училище”, принципи, методи, подходи и форми за взаимодействие, организацията на образователния процес, ориентирана към включване на родителите на деца от различни етнически групи и прякото им участие.

Цели на програмата

1.Разширяване на познанията по отношение на социалните аспекти на взаимодействията „детска градина/училище – семейство”;

2.Усъвършенстване на уменията за създаване на инструментариум за проучване на семействата;

3.Подобряване на уменията за индивидуално общуване и взаимодействие със семейства с деца/ученици от различен етнически произход.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена и дистанционна

Продължителност: 16 акад.часа

Начин на завършване на обучението: защита на проект

31.Сътрудничество със социални партньори, институции и НПО в условията на мултикултурност

Програмата е насочена към: Учители – предучилищно образование, Учители – начален етап

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

В многопосочността на интересите и проучванията на семейната цялост, като нейно ядро се обособяват проблемите на възпитателната функция на семейството. Променят ли се те, в какъв смисъл и насоки, къде стоят корените на този факт? В обучителния курс са отразени част от педагогическите теории, интерпретации, тълкувания и тенденции, свързани със същността, типологията, тактиките на семейно възпитание, спецификата на взаимодействията „родители – деца – училище”, принципи, методи, подходи и форми за взаимодействие, организацията на образователния процес, ориентирана към включване на родителите на деца от различни етнически групи и прякото им участие.

Цели на програмата

 1. Основната цел е чрез използване на учебните материали, които са структурирани по теми да се представят параметрите на сътрудничество на общинската администрация с различни социални партньори и неправителствени организации по посока мотивиране необходимостта от създаване на загрижена общност;
 2. Формиране на практически умения за изграждане на Учеща се общност;
 3. Да се проследят етапите в разработването на Общинска платформа за образователна интеграция на децата от уязвимите етнически малцинства, както и да се формират практически умения за разработването на Общинска платформа за образователна интеграция на децата от уязвимите етнически малцинства, Харта за сътрудничество с партньорски организации, които имат отношение към процеса на образователна интеграция и План за действие.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена и дистанционна

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: защита на проект

32.Проектно-базираното обучение – инструмент за качествено преподаване и учене

Програмата е насочена към: Учители – начален етап, Учители – прогимназиален и гимназиален етап

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Програмата е насочена към развитие на педагогическата компетентност на учителите в отговор на съвременните политики и концепции в предучилищното и училищното образование, а именно: ученикът да е в центъра на обучението, а уроците да са гъвкави, с разнообразна структура, интерактивни, мотивиращи за участие и работа; ученикът да е активен, генериращ знания, партньор, субект, мислещ, а учителят – медиатор, сътрудник, консултиращ, стимулиращ, провокиращ, диалогичен, справедлив. Разглеждат се основни въпроси отнасящи се до същността на проектно-базираното обучение, неговите елементи и приложението му в училищното образование; етапите на изпълнение на проектите и характеристиките на проектните дейности; ролите на учителя и ученика при прилагане на модела на проектно-ориентираното обучение. Предлагат се практически модели, техники и стратегии за планиране, организиране, координиране, контролиране и оценяване на проектно-ориентираното обучение, както и „ключове” към успешните учебни проекти.

Цели на програмата

1.Развитие и усъвършенстване на педагогическата компетентност на учителите по отношение на:

 • знанията и уменията им да планират урока и дейността си, като разработват годишно тематично разпределение; познаването, планирането и използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците, прилагането на интердисциплинарни връзки, както и за поставяне на ученика в активна позиция на учене;
 • организирането и ръководенето на образователния процес чрез подбиране и ефективно прилагане на иновативни методи, използване на различни източници на информация, на владеенето на техники за презентиране и оказване на подкрепа за изграждане на презентационни умения в учениците; формиране на умения и нагласи у учениците за междуличностно общуване, вземане на решения, съпричастност, отговорност за собствените действия, за критично и креативно мислене;
 • оценяване на напредъка на учениците;
 • управление на процесите в отделни групи, а именно: развитие на уменията за организиране, координиране и контролиране на дейностите по време на преподаването; уменията да поддържа необходимата дисциплина и работна атмосфера в класа/групата и др.;

2.Развитие и усъвършенстване на комуникативната компетентност на учителите по отношение на:

 • умението им да партнират с други педагогически специалисти;
 • уменията им за работа с родители и други заинтересовани страни (приобщаване на родителите за постигане на образователните цели, привличане на родители в реализирането на дейности);

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад.часа

Начин на завършване на обучението: презентация

33.Мениджмънт на класната стая (училищния клас)

Програмата е насочена към: Учители – начален етап, Учители – прогимназиален и гимназиален етап

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

В обучението се разглеждат основни концепции, подходи и принципи за мениджмънт на класа с цел развитие и усъвършенстване на академичната компетентност на учителите; разглежда се ролята на учителя като мениджър; представят се елементите на мениджмънта на класа като физическа среда и се предлагат техники за ефективното им управление; разглеждат се специфични въпроси на мениджмънта на училищния клас като мениджмънт на поведението, на дисциплината, на обучението, на социалното обкръжение и на мултикултурния клас. В практическата част чрез групови дейности, дискусии и анализи на случаи от практиката се създават предпоставки за повишаване на уменията за прилагане на наученото в реални условия, за обмяна на добри практики от мениджмънт на класната стая (ученическия клас), а чрез работата по групи – условия и за повишаване на комуникативната компетентност на учителите.

Цели на програмата

1.Развитие и усъвършенстване на академичната компетентност на учителите по отношение на познаването и прилагането на методи за работа в различна образователна среда.

2.Развитие и усъвършенстване на педагогическата компетентност на учителите по отношение на управление на процесите в отделни групи или паралелки от класове, а именно:

 • развитие на уменията за организиране, координиране и контролиране на дейностите по време на преподаването;
 • уменията да поддържа необходимата дисциплина и работна атмосфера в класа/групата; уменията за ръководене на клас/група; уменията за прилагане на техники за превенция и справяне в конфликтна ситуация, за подбор на методи и подходи, ориентирани към формиране на съпричастност, ангажираност, солидарност, съобразяване с личностните и ценностните различия между хората като основа за взаимно разбирателство;
 • уменията да бъде организатор и ръководител в групата или класа и да подкрепя разработването на правила за вътрешен ред, както и да насърчава спазването им.

3.Развитие и усъвършенстване на комуникативната компетентност на учителите по отношение на създаването и поддържането на ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения с колегите; уменията да взаимодейства с други педагогически специалисти за осигуряване на равни образователни възможности при интеграцията на деца/ученици.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: презентация, форма за самооценка

34.Мениджмънт на мултикултурна среда в занималнята и в класната стая

Програмата е насочена към: Учители – предучилищно образование, Учители – начален етап

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Обучителният модул е поредица от дейности за усвояване на разбирания и опит, които да повишат образователната култура на учителите, съдействащи за реализиране на образователните пространства при интегриране на ученици с различен етнос и различна образователна и обща култура. Включени са теми, в които се търси отговор на на въпроса: Как учителят да управлява и организира социалното взаимодействие между учениците, ученическото поведение, активното учене и тематичното обучение за преодоляване на предразсъдъците и създаване на сътрудничество и позитивна учебна среда в мултикултурната класна стая.

Цели на програмата

Да се усъвършенстват знания и умения,  и се формират специфични техники и нагласи за предаване на опит и въвеждане на иновационни практики в мултикултурна среда на училищата, където работят педагогическите специалисти и ориентация за интеграция в класната стая на ученици с различна култура на учене и поведение (с акцент – интеграция на ученици с ромски произход).

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена и дистанционна

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: защита на проект

35.Мисловните карти за трансформиране на планирането

Програмата е насочена към: Учители – предучилищно образование, Учители – начален, прогимназиален и гимназиален етап, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

В процеса на учене, мисловните карти са метод за запомняне, възпроизвеждане и преговаряне, който повтаря т.нар. „вътрешни” карти на ума, защото помагат за “освобождаване” на мисленето от ограниченията на традиционното линейно водене на записки, което масово се използва (в училища, университети, на работа и у дома) въвеждат в света на лъчистото мислене – естествения начин, по който функционира човешкият мозък, чрез асоциации, образи, цветове, обемност и др. Курсът е насочен към формиране на умения за разработване на мисловни карти по отношение на процеса на планиране на преподаването на отделни информационни блокове от учебно съдържание. Този метод за запомняне или инструмент за надграждане на някаква идея може да бъде използван за: учене; планиране; творчески дейности; разработване на проекти; търсене на решения при възникнали проблемни ситуации. Мисловните карти са подходящи за използване при четене, преговаряне на учебно съдържание, водене на бележки, планиране на научно изследване или подготовка за изпити.

Цели на програмата

 1. Основната цел е Запознаване с мисловната карта като педагогически инструмент за оптимизиране на ученето и запомнянето;
 2. Изясняване спецификата на работа с мисловни карти като основополагащо средство за трансформиране на планирането на изследователската дейност и на ученето;
 3. Планиране на педагогически технологични варианти за работа чрез използване мисловни карти;

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена и дистанционна

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: защита на проект

36.Повишаване на мотивацията за учене. Фактори и мотивационни модели

Програмата е насочена към: Учители – предучилищно образование, Учители – начален, прогимназиален и гимназиален етап, Учители – целодневна организация

Анотация

Мотивацията е вътрешен процес, който активира, ръководи и поддържа поведението в течение на времето. Има различни видове мотивация, с варираща интензивност, цели и посоки. Мотивацията да се учи е от критично значение за учениците и учителите. Мотивът за учене отразява насочеността на ученика към различни страни на учебната дейност. В съвременната педагогическа психология е прието да се разграничават две големи групи мотиви – познавателни и социални. Мотивите за учене са вътрешни подбуди, главно осъзнати, по силата на които учащият усвоява знания, формира умения, навици, изпълнява свои училищни задължения и извършва различни учебни извънкласни дейности.

Цели на програмата

 1. Да повиши теоретичните и практическите знания на преподавателите относно мотивацията;
 2. Да анализира проблемите свързани с мотивацията за учене;
 3. Да повиши уменията на преподавателите за факторите и мотивационните модели;
 4. Да се повишат знанията си относно различните видове мотивация;
 5. Да се създадат условия за апробиране на наученото;
 6. Работа в защитена среда;
 7. Представяне на добри практики и практически казуси;

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад.часа

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: тест

37.Интерактивни методи и техники на обучение

Програмата е насочен към: Учители – начален, прогимназиален и гимназиален етап

Анотация

В предложената програма се изяснява понятието интерактивност и се разглеждат разликите между метод и техника. Разглеждат се и се обясняват интерактивни методи на обучение, които могат да бъдат използвани по учебните предмети. Разглеждат се и се обясняват техники, които могат да бъдат използвани в различни части на урока. По време на модулите се предлагат практически модели, техники и стратегии за подобряване на професионалните компетентности на учителя като мениджър в класната стая. В практическата част чрез групови дейности и дискусии се създават предпоставки за повишаване на уменията за прилагане на наученото в реални условия, за обмяна на добри практики, а чрез работата по групи – условия и за повишаване на комуникативната компетентност на учителите. Наличието на професионален опит у участниците в обучението и познаването на практическата страна на проблема предполага съчетаването на теоретичната подготовка с проектиране на практически решения по разглежданите теми от модулите.

Цели на програмата

 1. Развитие и усъвършенстване на академичната компетентност на учителите по отношение на познаването и прилагането на иновативни образователни методи и техники на преподаване и оценяване, приложими за учебния предмет или модул;
 2. Развитие и усъвършенстване на педагогическата компетентност на учителите по отношение на планиране на урок, а именно:
 • развитие на уменията за планиране и използване на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците, модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващи се на сътрудничество за постигане на по-добри резултати;
 • по отношение на организиране и ръководене на образователния процес, а именно: развитие на уменията за подбор и прилагане на ефективни и иновативни методи и техники;
 • по отношение на оценяване на напредъка на учениците, а именно: развитие на уменията да използва подходящи методи, средства и подходи (в т.ч. и иновативни) за насърчаване на напредъка и постигнатите резултати от учениците;
 1. Развитие и усъвършенстване на комуникативната компетентност на учителите по отношение на създаването и поддържането на ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения с колегите.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: презентация, форма за самооценка

38.Педагогическа практика Утринна среща

Програмата е насочена към: Учители – предучилищно образование

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Програмата предлага информация, свързана с представянето на педагогическа практика „Утринна среща“. Разглеждат се основните и компоненти. Съдържанието на курса е декомпозирано в отделни теми. Предложените дейности, които са включени в курса са подчинени на механизмите на активното учене и са насочени към обогатяване на личния опит, творческия потенциал на учителя и развитие на професионалните му умения.

Цели на програмата

 1. Запознаване с педагогическата практика „Утринна среща“ в различните възрастови групи;
 2. Овладяване на подходи и похвати за организиране и провеждане на Утринна среща;
 3. Създаване на положителна нагласа за промяна и желание за прилагане на Утринна среща в образователната практика с малките ученици;
 4. Осъзнаване на необходимостта от промяна на организацията на средата в класната стая, ориентирана към ученика;
 5. Използване на възможностите на педагогическата практика Утринна среща за:
 • стимулиране на уменията за общуване и приемане на различията;
 • постигане на по-голяма активност у учениците;
 • формиране на социални умения и компетентности;
 1. Усвояване на умения за планиране и провеждане на педагогическата практика Утринна среща;

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена и дистанционна

Продължителност: 16 уч.часа

Начин на завършване на обучението: защита на проект

39.Артпедагогика

Програмата е насочена към: Учители – предучилищно образование, Учители – начален етап

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

В тази обучителна програма се очертават параметрите на една сравнително нова област в педагогическата наука – Артпедагогиката. В теоретичен аспект са представени целта, задачите, принципите, методите на артпедагогиката. Имайки предвид все по-честото отъждествяване на понятията артпедагог и арттерапевт, е направен опит за очертаване на професионалния профил на артпедагога. Направено е теоретично разграничение, както между понятията артпедагогика-арттерапия, така и между артпедагогика и педагогика (методика) на обучението по изкуство. В практически аспект са разгледани спецификата на работа с голяма част от художествените дейности – литературна, музикална, изобразителна, театрална и др. Предложени са инструменти за работа, които могат да бъдат полезни в условията на артпедагогическо взаимодействие с деца и ученици. Предоставени са възможности за създаване на собствени техники, които развиват творческото мислене, художествените способности и педагогическата компетентност на обучаемите.

Цели на програмата

 1. Основната цел да се откроят спецификите на артпедагогиката в условията на педагогическо взаимодействие в детската градина и училището.
 2. Да се изясни същността на тази сравнително нова педагогическа област, която трайно присъства в професионалното ежедневие на редица учители.
 3. Да се представят приликите и разликите между артпедагогика и арттерапия, и между артпедагогика и педагогика (методика) на обучението по изкуство, като по този начин се очертае спектърът на артпедагогическо взаимодействие с деца и ученици.
 4. Да се формират практически умения за използване на възможностите на изкуството за възпитание, развитие и социализация на деца и ученици.
 5. Да се предоставят възможности за създаване на собствени артпедагогически техники, които да са полезни за професионалната дейност на обучаемите.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена и дистанционна

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: защита на проект

40.Подходът на мозайката

Програмата е насочена към: Учители – предучилищно образование, Учители – начален етап

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Програмата е посветена на представянето на един иновативен подход, наричан още мултиметод или по-известен с името Подходът на Мозайката. Формулиран е от изследователите д-р Питър Мос и Алисън Кларк. Същността на подхода се свежда до разработване на техники за събиране на данни, с акцент върху предложенията на децата/учениците, свързани с организацията на педагогическите взаимодействия, подреждане на пространства, както и отношенията на малките деца с възрастните и с връстниците им. Използваните инструменти са: фотоапарат, карти, интервюта и др. В събирането на „база данни” помагат млади хора („приятели на децата”). По този начин те допринасят за събиране/направа на мозайка от нуждите на децата. Събраните данни могат да се дешифрират от педагозите и това помага за създаване на по-добра организация на взаимодействията с децата, на средата за отглеждане, възпитание и игра.

Цели на програмата

Целта на този обучителен курс е да се представи разнообразието на педагогическите подходи за организиране на педагогически взаимодействия в детската градина и в началното училище, както и обогатяване на ключовите компетенции на учителите. Обучителния курс се свежда до практическо прилагане и разработване на техники за събиране на данни, с акцент върху предложенията на децата/учениците, свързани с организацията на педагогическите дейности.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена и дистанционна

Продължителност: 16 уч.часа

Начин на завършване на обучението: защита на проект

41.Играта и нейните интерактивни функции. Формиране на игрови компетенции.

Програмата е насочена към: Учители – предучилищно образование

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Актуалността на темата произтича от факта, че играта е в основата на педагогическото взаимодействие в предучилищното образование. Играта е катализатор за физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата. В обучението се изяснява същността, значението и основните белези на играта; посочват се класификациите на игрите и се разглеждат спецификата и предназначението на различните видове игри в педагогическото взаимодействие и игровите технологии. Предлагат се практически методи, похвати и форми за ръководство на играта, както и се обясняват и демонстрират технологии на интерактивното обучение и групи интерактивни игри.

Цели на програмата

 1. Развитие и усъвършенстване на академичната компетентност по отношение на познаването и прилагането на иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване, както и уменията за ориентиране на обучението на отделните възрастови групи деца спрямо когнитивното, емоционалното и физическото развитие.
 2. Развитие и усъвършенстване на педагогическата компетентност по отношение на:
 • знанията и уменията им да планират подходи и техники за учене и мотивиране на децата/учениците; да познават и използват иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците и модели и подходи на позитивно възпитание, основаващи се на сътрудничество за постигане на по-добри резултати;
 • организирането и ръководенето на образователния процес за насърчаване и направляване формирането на умения и нагласи за успех у децата/учениците, за междуличностно и междукултурно общуване, вземане на решения, съпричастност, отговорност за собствените действия;
 • управление на процесите в отделни групи или паралелки от класове, а именно: развитие на уменията за организиране, координиране и контролиране на дейностите по време на преподаването; уменията да поддържа необходимата дисциплина и работна атмосфера в класа/групата и др.
 1. Развитие и усъвършенстване на комуникативната компетентност на умението им да партнират с други педагогически специалисти; създаването и поддържането на ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения с колегите.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: презентация

42.Творческо развитие на детската реч

Програмата е насочена към: Учители – предучилищно образование

Анотация

Представят се теоретични концепции за творческото мислене и неговото реализиране в предучилищна възраст. Анализира се развитието на детската реч във възрастов план и възможностите за творческото й стимулиране. Създават се творчески речеви продукти. Представят се добри практики по темата от професионалната дейност.

Цели на програмата

1.Повишаване подготовката на педагогическите специалисти за комплексна реализация на речевото развитие на детето на български език;

2.Подобряване на професионални умения на педагогическите специалисти за творческо развитие на детската реч;

3.Развиване уменията на педагогическите специалисти за осъществяване на ключовата компетентност – „ Общуване на роден език“ – български език.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: презентация

43.Драматизацията − фактор за комплексна реализация на детската реч

Програмата е насочена към: Учители – предучилищно образование

Анотация

Изложени са теоретични конструкти за драматизацията и етапи на създаването й. Анализират се произведения, които във възрастов план са достъпни за драматизиране. Стимулира се творческото мислене. Драматизират се избрани произведения по екипи. Представят се добри практики по темата от професионалната дейност.

Цели на програмата

 1. Повишаване подготовката на педагогическите специалисти за комплексна реализация на речевото развитие на детето от предучилищна възраст;
 2. Подобряване на професионални умения на педагогическите специалисти при развитие на детската реч в предучилищна възраст;
 3. Постигане на по-високо ниво на знания и умения на педагогическите специалисти за осъществяване на ключовата компетентност „Общуване на роден език“ – български език в предучилищна възраст.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: презентация и обсъждане на драматизации

44.Образователни мултимедийни технологии в процеса на подготовка за ограмотяване

Програмата е насочена към: Учители – предучилищно образование

Анотация

Програмата дава нови, полезни знания за мултимедийни технологии и електронни ресурси, допринасящи за подобряване на подготовката за ограмотяване по български език на пет-седемгодишни деца. Запознава с подходящи игри и играчки за реализиране на целите. Насочва към иновативни комбинации между отделни компоненти. Практическата реализация е изпълнена с демонстрация и разучаване на различни игри и в онлайн режим. Влизане в роли и изготвяне на проект по темата.

Цели на програмата

 1. Повишаване подготовката на педагогическите специалисти за осигуряване на готовност за ограмотяване на български език на детето в предучилищна възраст;
 2. Подобряване на професионалните умения на педагогическите специалисти при развитие на детската реч в предучилищна възраст;
 3. Постигане на по-високо ниво на знания и умения на педагогическите специалисти за прилагане на иновационни технологии и средства, включително и електронни ресурси;
 4. Постигнато по-високо ниво на знания и умения на педагогическите специалисти за осъществяване на ключовата компетентност „Общуване на роден език“ – български език в предучилищна възраст.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 уч.часа

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: презентация, обсъждане на екипно разработени проекти

45.Интерактивни методи за стимулиране речевата активност у детето в предучилищна възраст

Програмата е насочена към: Учители – предучилищно образование

Анотация

Изложени са интерактивни методи и възможностите им за стимулиране речевата активност на децата в предучилищна възраст. Интерактивните методи се дискутират в екипи и реализират в практически план. Споделят се добри педагогически практики от професионалната област.

Цели на програмата

1.Повишаване подготовката на педагогическите специалисти за комплексна реализация на речевото развитие на детето от предучилищна възраст;

2.Подобряване на професионални умения на педагогическите специалисти при прилагане на интерактивни методи за стимулиране на детската реч в предучилищни възраст;

3. Постигане на по-високо ниво на знания и умения на реализация на ключовата компетентност „Общуване на роден език“ – български език в предучилищна възраст;

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: презентация, обсъждане на екипно разработени проекти

46.Обучение за формиране на знания, умения и компетентности за работа с деца и ученици със специални образователни потребности

Програмата е насочена към: Учители – предучилищно образование, Учители – начален, прогимназиален, гимназиален етап, Педагогически съветници, Психолози, Логопеди, Рехабилитатори, Ресурсни учители, Учители – целодневна организация

Анотация

Програмата за теоретична и практическа подготовка на учители от детски градини, училища и ЦПЛР има за цел да даде знания и практически умения по отношение на работата с деца и ученици със специални образователни потребности. По време на обучението, педагогическите специалисти имат възможност да се запознаят с:

 1. Категорията деца/ученици със СОП;
 2. Документите, определящи държавната политика по отношение на обучението на учениците със СОП;
 3. Формите на обучението, функциите на екипа за подкрепа за личностно развитие;
 4. Условията за осигуряване на допълнителна подкрепа; необходимостта от изработване на индивидуални учебни планове.

Цели на програмата

 1. Да надгради теоретичните знания и да формира практически умения за работа с деца и ученици със специални образователни потребности;
 2. Да създаде положителни нагласи към процеса на приобщаващо образование.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: разработен индивидуален учебен план и индивидуална учебна програма по учебен предмет

47.Разпознаване на обучителните затруднения и комплексна (обща) подкрепа на децата с обучителни трудности

Програмата е насочена към: Учители – предучилищно образование, Учители – начален етап, Логопеди, Рехабилитатори, Ресурсни учители

Анотация

Програмата е за теоретична и практическа подготовка на учители от детски градини и училища и има за цел да даде знания и умения по отношение на работата на екипа за подпомагане на процеса на приобщаващо образование. Запознаване със скрининг – тест за оценка на деца при постъпване в детската градина. По време на обучението, педагогическите специалисти имат възможност да се запознаят с:

 1. Категорията деца и ученици с обучителни трудности;
 2. Функциите на екипа за подкрепа за личностно развитие;
 3. Условията за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа;
 4. Необходимостта от осъществяване на ранна превенция;

Цели на програмата

 1. Да изгради умения за работа в екип по конкретен случай.
 2. Да формира умения за откриване на деца с обучителни трудности в подготвителните групи в детските градини и в начален етап в училищата.
 3. Съпоставяне на деца/ученици със обучителни трудности и деца/ученици със специални образователни потребности.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: разработен план за обща и допълнителна подкрепа, попълване на лист с отговори от направен скрининг-тест

48.Консултативна и превантивна работа на училищния психолог и педагогическия съветник за намаляване проявите на насилие и агресия в училище. Прилагане на: Механизъм за противодействие на училищния тормоз и изработване на алгоритъм

Програмата е насочена към: Учители – начален, прогимназиален и гимназиален етап, Педагогически съветници, Психолози, Възпитатели в общежитие

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Програмата е за теоретична и практическа подготовка на психолози, педагогически съветници и учители от училища и има за цел да даде знания и умения по отношение на:

1.Превантивната работа за намаляване проявите на насилие и агресия на територията на училищата;

2.Прилагането на Механизъма за противодействие на училищния тормоз;

3.Работата на координационния съвет в училището;

4.Регистриране на случаите на тормоз.

По време на обучението, педагогическите специалисти имат възможност да се запознаят с:

1.Категорията деца и ученици в риск;

2.Видовете насилие и проявите на тормоз;

3.Участващите в дейностите по превенция и интервенция;

4.Функциите на координационния съвет;

5.Изготвянето на алгоритъм за прилагането на Механизъм за противодействие на училищния тормоз.

Цели на програмата

 1. Да изгради умения за работа по всеки конкретен случай на насилие или тормоз на територията на училището;
 2. Да формира умения за откриване на индикации и за превантивна работа, след обработена информация от проведени анкети с учениците в началото на учебната година;

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението:Разработен конкретен алгоритъм за прилагане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз

49.Работата на екипа за подпомагане на процеса на приобщаващо обучение. Стъпки при разработване на индивидуални учебни планове на учениците със специални образователни потребности

Програмата е насочена към: Учители – начален, прогимназиален и гимназиален етап, Заместник-директори, Педагогически съветници, Психолози, Рехабилитатори, Ресурсни учители

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Програмата е за теоретична и практическа подготовка на учители от училища и има за цел да даде знания и умения по отношение на:

1.Работата на екипите за подпомагане на процеса на приобщаващо образование.

2.Подготовка и стъпки при изработване на индивидуални учебни планове на ученици със СОП, които не покриват ДОИ за учебно съдържание.

По време на обучението, педагогическите специалисти имат възможност да се запознаят с:

1.Категорията ученици със СОП;

2.Документите, определящи държавната политика по отношение на обучението на учениците със СОП;

3.Формите на обучението;

4.Функциите на екипа за подкрепа за личностно развитие;

5.Условията за осигуряване на допълнителна подкрепа;

6.Необходимостта от изработване на индивидуални учебни планове.

Цели на програмата

1.Умения за работа в екип по конкретен случай.

2.Да формира умения за изработване на входящи и изходящи нива и определяне на нуждата от изготвяне на индивидуални учебни планове.

3.Изграждане на положителни нагласи към процеса на приобщаващо образование.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: разработен индивидуален учебен план и индивидуална учебна програма по учебен предмет

50.Какво е приобщаващо образование - мястото му в новия образователен закон. Институции, които ще подпомагат осъществяването на процеса на приобщаване на децата и учениците

Програмата е насочена към: Учители – предучилищно образование, Учители – начален, прогимназиален и гимназиален етап, Педагогически съветници, Психолози, Логопеди, Рехабилитатори, Ресурсни учители, Директори, Заместник-директор, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Програмата е за теоретична и практическа подготовка на директори и учители от детски градини, училища, ЦПЛР (център за подкрепа за личностно развитие), ЦСОП (център за специална образователна подкрепа), и има за цел да даде знания по отношение на съвместната работата на всички институции, ангажирани в процеса на приобщаващо образование. Подготовка и стъпки при осъществяване на оценка на децата и учениците със СОП, изявени дарби, хронични заболявания и в риск. Определяне на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа. По време на обучението, директорите и педагогическите специалисти имат възможност да се запознаят с:

1.Категорията деца и ученици, на които може да бъде оказана обща и допълнителна подкрепа;

2.Формите на обучение, функциите на екипа за подкрепа за личностно развитие;

3.Условията за определяне на обща и на допълнителна подкрепа;

Цели на програмата

1.Да изгради умения за организиране на общата и допълнителна подкрепа, съгласно разпоредбите на ЗПУО (Закон за предучилищно и училищно образование).

2.Изграждане на положителни нагласи към процеса на приобщаващо образование.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: разработен индивидуален учебен план и индивидуална учебна програма по учебен предмет

51.Превенция на гнева и агресивното поведение

Програмата е насочена към: Учители – предучилищно образование, Учители – начален, прогимназиален и гимназиален етап, Учители – целодневна организация

Анотация

Агресивно поведение е всяко поведение, чрез което някой наранява друго живо същество, друг човек или себе си, или което е насочено към повреждане или унищожаване на вещи и предмети. Агресивното поведение се превръща в проблем тогава, когато резултатите от него водят до истинско навреждане на другите, причиняване на болка и страдание, повреждане на ценни вещи. Причини, форми и начини за справяне с такова поведение.

Цели на програмата

1.Да повиши теоретичните и практическите знания на преподавателите за формите и причините на агресията;

2.Да анализира проблемите свързани с начините на противодействие на агресията и законовите рамки;

3.Да повиши информираността на преподавателите за начините на противодействие на агресията;

4.Да се създадат условия за апробиране на научините методи;

5.Работа в защитена среда;

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: тест, решаване на практически казус

52.Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации

Програмата е насочена към: Учители – предучилищно образование, Учители – начален, прогимназиален и гимназиален етап, Учители – целодневна организация

Анотация

Конфликтът е специфичен тип взаимоотношение между хората, ситуация на съперничество, противопоставяне на целите, интересите, разбиранията от една личност на друга личност (личности) по определен повод и в определена област от техния съвместен живот. При анализирането на конфликтните ситуации и търсенето на трайни решения за тях преподавателите трябва да са наясно с факторите, които водят до тяхното усилване или отслабване. Всеки конфликт е нов проблем. Миналият опит и навици могат до известна степен да помогнат за решаване на конфликта. Обикновено са необходими нови стратегии и подходи, които се изработват съобразно съответната ситуация. Всеки конфликт е симптоматичен. Говори за проблеми. Решаването му, води до решаване на определени проблеми.

Цели на програмата

1.Да повиши теоретичните и практическите знанията на преподавателите за конфликтите и тяхното решаване;

2.Да анализира проблемите свързани с тях;

3.Да повиши уменията на преподавателите за управление на конфликтите;

4.Разкриване същността на конфликтите, причините за възникването им, динамиката на развитие и възможностите на преподавателите умело да ги предотвратяват или поне, ако вече са възникнали, да ги овладяват и разрешават;

5.Да се създадат условия за апробиране на наученото;

6.Модели за мирно решаване на конфликти. Характеристики на отделните модели;

7.Представяне на добри практики и практически казуси;

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: тест, решаване на практически казус

53.Толерантност в живота, толерантност в учебното заведение. Избягване на дискриминационни модели

Програмата е насочена към: Учители – предучилищно образование, Учители – начален, прогимназиален и гимназиален етап, Учители – целодневна организация

Анотация

Най-често срещаното определение на думата „толерантност” е търпимост. Това е способността да разбираш и уважаваш различните от собствения произход, култура, възгледи и други прояви на човешка индивидуалност. Обучението има за цел, да предложи на участниците ситуации, които сериозно се отличават от техния личен опит. Преживяването на тези ситуации им позволява да преразгледат своята гледна точка и да способстват за развитие на толерантност, за разширяване на възможностите за възприятие на света въобще.

Цели на програмата

1.Да повиши теоретичните и практическите знания на преподавателите относно толерантноста;

2.Да анализира проблемите свързани с дискриминационните модели;

3.Да повиши уменията на преподавателите за развитие на емпатия;

4.Да повишат знанията си относно избягване на дискриминация;

5.Да се създадат условия за апробиране на наученото;

6.Работа в защитена среда;

7.Представяне на добри практики и практически казуси;

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 уч.часа

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: тест, решаване на практически казус

54.Работа с ученици употребяващи алкохол и ПАВ (психо-активни вещества). Превенция.

Програмата е насочена към: Учители – начален етап, прогимназиален и гимназиален етап

Анотация

Злоупотребата с алкохол е твърде често срещан проблем, водещ до различни девиантни прояви, но той рядко е осъзнаван като такъв. Подобен е статусът и при злоупотребата с наркотични вещества. Зависимостта от алкохол и други психоактивни вещества може да бъде разглеждана и като резултат на социокултурния натиск (недостатъчно приемане от обкръжението или като реакция на повишени отговорности), или като вид самолечение на симптомите на стреса.

Цели на програмата

1.Да повиши теоритичните и практическите знанията на преподавателите относно употребата на алкохол и психо-активни вещества;

2.Да анализира проблемите свързани със злоупотребата;

3.Да повиши уменията на преподавателите за справяне с проблема;

4.Да се повишат знанията си относно съвременните форми на превенция;

5.Да се създадат условия за апробиране на наученото;

6.Работа в защитена среда;

7.Представяне на добри практики и практически казуси;

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад.часа

Брой квалификационни кредити: 1

Начин на завършване на обучението: тест

55.Ефективно образование - стратегия за развитие на детската градина и на училището

Програмата е насочена към: Директори, Зам. директори, Учители – предучилищно образование, Учители – начален, прогимназиален и гимназиален етап

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Новите тенденции на развитие в българското образователно пространство предполагат промяна на образователните цели, които са ориентирани към демократизация, хуманизация, свобода за разгръщане на творческия потенциал на личността и стимулиране на стремежа й за самоусъвършенстване. Курсът е ориентиран към специфичните особености на социалния контекст, претенциите на образователната среда и съвременните потребности от нов тип организация и управление на предучилищната и училищната институция. Разглеждат се въпроси, отнасящи се до процесуално-дейностното и организационно-функционалното единство във взаимодействията на образователната институция. Анализира се сложността на идеята за ефективност на образователната институция. Във фокуса на вниманието се поставят критериите, които в качеството си на белези трябва да служат и като инструменти за оценка на ефективността и усъвършенстването на образователните практики.

Цели на програмата

1.Да се откроят спецификите на съвременната образователна ситуация и да се аргументира необходимостта от създаване и прилагане на стратегията за развитие на детската градина и на училището;

2.Да се изясни същността на „Стратегията за развитие” като ключов инструмент, гарантиращ ефективното функциониране на образователните институции;

3.Да се проследят етапите в разработването на стратегия за развитие на детската градина и на училището;

4.Да се формират практически умения за разработване на „Стратегия за развитие” на детската градина и на училището;

5.Да се идентифицират белезите на ефективно функциониращата образователна институция и да се разкрие ролята на ефективния учител;

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена, Дистанционна

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: защита на проект

56.Развитие на компетентностите на директора за ефективен мениджмънт на училището

Програмата е насочена към: Директори, Заместник-директори

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Обучението е насочено към развитие на знания, умения и отношения за ефективен мениджмънт на училището. Актуалността на темата произтича от динамиката на съвременните условия, в които училищната организация трябва да се справя с все по-нови предизвикателства. За успешното изпълнение на основните си права и задължения и за реализиране на държавната политика в училищното образование директорът се нуждае от специфична първоначална подготовка и продължаващо обучение, тъй като дейностите, които ръководи, наблюдава, контролира и оценява, са твърде разнопосочни. За да се изгради като истински съвременен образователен мениджър, той трябва да познава различни управленски методологии, стратегии и подходи и да владее технологии и техники за управление на образователната институция. В модулите ще бъдат разгледани цели, дейности, функции, принципи, обхват, методи, форми на мениджмънт на връзките с обществеността на училището, практически инструменти за анализ и планиране на работата със заинтересовани страни, както и мениджмънта на качеството и новациите.

Цели на програмата

Основните цели са обучителите да:

 1. Актуализират информацията си за съвременните измерения на българската социална и образователна действителност и мястото на семейството в нея; да се запознаят с тенденциите налагащи промяна в парадигмата за включването на семейството в образователната и възпитателната дейност на училището.
 2. Проследят спецификата на възпитателните тактиките и моделите на семейно възпитание върху формирането на детската личност.
 3. Получат информация и да актуализират знанията си за уменията и компетенции, които учителят трябва да притежава при работа със семейството в мултиетническа среда.
 4. Се запознаят със спецификата на педагогически подходи при взаимодействие с различни групи семейства.
 5. Проследят етапите на взаимодействие “семейство – образователни институции” и пречките, които възпрепятстват тези взаимодействия.
 6. Формират практически умения за включване на родителите в работата и живота на училището.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: форма за самооценка относно придобитите знания, умения и/или опит

57.Професионалното портфолио на педагогическия специалист – инструмент за отразяване на постигнатите компетентности от професионалния профил

Програмата е насочена към: Педагогическите специалисти, Директори, Заместник-директори от всички образователни институции (училища, детски градини, извънучилищни звена)

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Актуалността на темата произтича от политиките и концепциите в предучилищното и училищното образование относно повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти, кариерното развитие и атестирането им. В теоретичната част на обучението се изяснява същността, целите и признаците за успешно портфолио; посочват се обхватът и съдържанието на професионалното портфолио на педагогическия специалист и участниците се запознават с възможностите на програмния продукт Microsoft OneNote, който предоставя гъвкавост за събиране и организиране на текст, картини, цифров ръкопис, аудио- и видеозаписи и др. В практическата част чрез инструментите на програмния продукт Microsoft OneNote се повишават знанията и се формират умения на педагогическите специалисти за съставяне на професионално портфолио в електронен вариант.

Цели на програмата

 1. Развитие и усъвършенстване на академичната компетентност на учителите по отношение на уменията за учене през целия живот в частта относно повишаването на положителното отношение към личностното развитие и професионално усъвършенстване, представянето на добри и иновативни практики;
 2. Повишаване на уменията да оценяват собственото си професионално развитие и да преценяват необходимостта от повишаване на квалификацията.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: изработване на професионално портфолио

58.Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес

Програмата е насочена към: Учители предучилищно образование
Учители начален, прогимназиален и гимназиален етап, Учители целодневна организация

Анотация

Темата за стреса и неговото въздействие е една от най-актуалните теми на 21-ви век. Стресът е неразделна част от нашето ежедневие. Светът е такъв, какъвто е, но какво бихме могли да направим, за да променим начина, по който ни въздейства? Възможно ли е да подобрим работната си среда, без да сменяме работата си? Трябва ли да чакаме стресът, на който сме се подложили, да бъде определен за медицински проблем, за да вземем мерки и какви превантивни действия можем да предприемем? А възможно ли е да има и друго разбиране за стреса? Обучението по управление на стреса ще запознае участниците със същността на стреса и възможни стратегии за управлението на собствения стрес.

Цели на програмата

 1. Да се придобие цялостна правилна представа за същността на стреса като неизбежна част от живота ни;
 2. Видове стрес, какви са разликите и общите черти между тях;
 3. Разбиране за стреса като процес – как се поражда, проявява, контролира и трансформира;
 4. Разпознаване проявленията на стреса и разбиране как влияе върху поведението на хората и върху собствено ни поведение;
 5. Фактори, които най-често причиняват стрес, както и какъв вид стрес причиняват различните фактори;
 6. Научаване на разнообразни техники за овладяване и редуциране на стреса;
 7. Разбиране какво е необходимо да се направи, за да се въздейства на средата, в която живеем и работим, така че да я превърнем от високо в ниско стресова;

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: тест

Брой квалификационни кредити: 1

59.Професионалното прегаряне – разпознаване и начини за справяне

Програмата е насочена към: Учители предучилищно образование,
Учители начален, прогимназиален и гимназиален етап, Учители целодневна организация, Директори, Заместник-директори

Анотация

Обучение за възможностите за предотвратяване, избягване, справяне с бърнаут в условията на нашата действителност. Стратегии (начини) за превенция и справяне със синдрома, които често са близки до стратегиите за справяне със стреса, тъй като бърнаут е резултат от непреодолян професионален стрес. Как да се предпазим, намалим вероятността и предотвратим развитието на синдрома.

Цели на програмата

 1. Да се придобие цялостна представа за същността на професионалното прегаряне;
 2. Разпознаване и начини за справяне;
 3. Разбиране за бърнаут – как се поражда, проявява, контролира и трансформира;
 4. Разпознаване проявленията на бърнаут и разбиране как влияе върху поведението на хората и върху собствено ни поведение;
 5. Фактори, които най-често причиняват професионалното прегаряне;
 6. Научаване на разнообразни техники за справяне;
 7. Разбиране какво е необходимо да се направи, за да се въздейства на средата, в която живеем и работим, така че да я превърнем ниско стресова.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: тест

Брой квалификационни кредити: 1

60.Ефективно управление на емоциите. Саморефлексия и разбиране на „другия“

Програмата е насочена към: Учители предучилищно образование,
Учители начален, прогимназиален и гимназиален етап, Учители целодневна организация

Анотация

Емоционалните процеси отразяват отношението на човека към света, явленията, хората и към себе си под формата на различни преживявания. Всички емоции са призиви за действие, те са мигновенни планове за справяне с обстановката, които еволюцията е закодирала у нас. Способността да се предвидят и повлияят чувствата на околните е едно от най-важните умения за всяка съзнателна личност. Ако не разбираш и не умееш да контролираш собствените си емоции, е трудно да си част от живота – не можеш да действаш, а само реагираш на случващото се. Емоционалната интелигентност е умението да не се страхуваме от емоциите си и да не ги потискаме, а, напротив, да ги използваме и приемаме като нормална част от живота си. Това обаче е възможно само ако добре познаваме себе си и ако можем правилно да разбираме чувствата си и да ги управляваме.

Цели на програмата

 1. Да повиши теоретичните и практическите знанията на преподавателите за емоциите;
 2. Да анализира проблемите свързани с емоциите;
 3. Да повиши уменията на преподавателите за управление на емоциите;
 4. Да се повишат знанията си относно саморефлексията и разбирането на „другия“;
 5. Да се създадат условия за апробиране на наученото;
 6. Работа в защитена среда;
 7. Представяне на добри практики и практически казуси.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: Тест; решаване на практически казус

Брой квалификационни кредити: 1

61.Вербална и невербална комуникация

Програмата е насочена към: Учители предучилищно образование,
Учители начален, прогимназиален и гимназиален етап, Учители целодневна организация

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Комуникацията е процес на символно предаване на значенията на нещата от действителността. Сериозното изучаване на социалните комуникационни процеси произтича от осъзнаването, че различните феномени на символното поведение на човека представят отделни фрагменти от възможностите за комуникиране. Учебният курс насочва вниманието към аспектите на общуването като процес. От гледна точка на теория на комуникацията се анализира онова познание, което позволява използване на общ и специфичен инструментариум за постигане на ефективност в междуличностното взаимодействие. При структуриране на учебното съдържание в курса се използва комбинирания подход – присъствен и дистанционен, като дистанционното обучение е 40 % от цялостното обучение.

Цели на програмата

1.Представяне на основните модалности на човешката езикова парадигма;

2.Анализ на комуникационното поведение на човека;

3.Развитие на чувствителност в процеса на общуване;

4.Повишаване на ефективността в междуличностните взаимодействия и изграждане на доверие в комуникационния процес;

5.Усвояване на подходи и техники за конструктивна комуникационна среда.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена, Дистанционна

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: защита на проект

62.Невербалната комуникация – основа за успешно сътрудничество

Програмата е насочена към: Учители предучилищно образование,
Учители начален, прогимназиален и гимназиален етап, Учители целодневна организация

Анотация

Общуването е пренасяне на мисли и идеи от ума на един човек в ума на друг човек и приемането на тези мисли от него. Комуникацията е ефективна единствено и само когато получателят разбере точно съобщението. Дори когато нищо не казваме, ние участваме в общуването. Ясна илюстрация за това е изразът: „Мълчанието означава съгласие”. Самото ни присъствие издава много информация за нас самите – облеклото, изражението, положението на тялото, мимиките и жестовете. Езикът на тялото (невербалното общуване) е подсъзнателен сигнал за нашите истински мисли и чувства. За да подпомага общуването, езикът на тялото трябва да съответства на съдържанието на съобщението. Ако се разминават, слушателят най-вероятно ще повярва на това, което вижда, а не на това, което чува.

Цели на програмата

 1. Да повиши теоретичните и практическите знанията на преподавателите за общуването;
 2. Да анализира проблемите при комуникацията, комуникативните бариери;
 3. Да повиши уменията на преподавателите за Аз-посланията;
 4. Да се осъзнаят невербалните послания;
 5. Да се създадат условия за апробиране на наученото;
 6. Работа в защитена среда;
 7. Представяне на добри практики и практически казуси.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: Тест; решаване на практически казус

Брой квалификационни кредити: 1

63.Управление на екип. Фази на развитие. Роли в екипа

Програмата е насочена към: Учители предучилищно образование,
Учители начален, прогимназиален и гимназиален етап, Директори, Заместник-директори

Анотация

Работата в екип е комбинация от действия, които се извършват от двама или повече души, или група, чрез които всеки човек допринася със своите уникални умения, способности, мнение и индивидуалност за единството и ефективността на екипа, с оглед постигането на общи цели. Петте етапа в екипното развитие са: Формиране, Кипене/близка борба, Нормиране, Изпълнение и Разпадане.

Цели на програмата

 1. Да повиши теоретичните и практическите знанията за екипната работа;
 2. Да анализира проблемите свързани със сформирането на екип;
 3. Да повиши уменията за управление на екипа;
 4. Да се повишат знанията относно ролите в екипа;
 5. Да се създадат условия за апробиране на наученото;
 6. Работа в защитена среда;
 7. Представяне на добри практики и практически казуси.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: Тест

Брой квалификационни кредити: 1

64.Работа в екип. Екипно творческо мислене.

Програмата е насочена към: Учители предучилищно образование,
Учители начален, прогимназиален и гимназиален етап, Учители целодневна организация

Анотация

Програмата е насочена към развитие на уменията за учене през целия живот и уменията за работа в екип. В теоретичната част на обучението се изясняват разликите между екип и група; разглеждат се стъпките, през които минава изграждането на екипа и жизнание цикъл на екипа; уточняват се видовете екипи и ролите в екипа; разглеждат се проблемните ситуации, които могат да възникнат при работата в екип и се представят ключови методи за решаване на проблемни ситуации. В практическата част чрез групови дейности, дискусии и анализи на случаи от практиката се създават предпоставки за повишаване на уменията за прилагане на наученото в реални условия, а чрез работата по групи – условия и за повишаване на комуникативната компетентност на учителите.

Цели на програмата

1.Развитие и усъвършенстване на академичната компетентност на учителите по отношение на уменията за учене през целия живот в частта относно повишаването на положителното отношение към личностното развитие и професионално усъвършенстване, представянето на добри и иновативни практики.

2.Развитие и усъвършенстване на комуникативната компетентност на учителите по отношение на създаването и поддържането на ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения с колегите; уменията да взаимодейства с други педагогически специалисти за осигуряване на равни образователни възможности при интеграцията на деца/ученици

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: Презентация

Брой квалификационни кредити: 1

65.Работа с Microsoft Office - Word, Excel и PowerPoint

Програмата е насочена към: Учители предучилищно образование,
Учители начален, прогимназиален и гимназиален етап, Учители целодневна организация

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Темата е актуална по своята значимост поради факта, че една от водещите концепции в съвременното предучилищно и училищно образование е използването на Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) както в процеса на преподаване, така и в процеса на оценяване на напредъка на учениците. Работата с офис пакета Microsoft Office е значима за съвременния учител, тъй като програмните продукти Word, Excel и PowerPoint, са базови за академичната, педагогическата и административната компетентност за учителите. Обучението се осъществява чрез комбинирано преподаване на теорията и изпълнение на практически задачи.

Цели на програмата

 1. Развива академичната и педагогическата компетентност за познаване и прилагане на информационно комуникационните образователни технологии и за самостоятелно създаване чрез ИКТ електронно учебно съдържание и тестове;
 2. Повишава уменията на учителите да интегрират и прилагат информационните и комуникационните технологии в образователния процес;
 3. Усъвършенства възможностите и уменията да се подбират и прилагат ефективни, иновативни методи и използване на подходящи средства и материали (в т.ч. учебни помагала, учебни и дидактически материали и други източници на информация, включително създадени от самия него) за самоподготовката и при реализиране на преподавателска и възпитателна дейност;
 4. Повишава уменията да се прилагат информационните и комуникационните технологии в работата.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: Изготвяне на документ на Word, Excel, изработване на мултимедийна презентация

66.Мултимедийни презентации с MS PowerPoint

Програмата е насочена към: Учители предучилищно образование,
Учители начален, прогимназиален и гимназиален етап, Учители целодневна организация

Анотация

Темата е актуална по своята значимост поради факта, че една от водещите концепции в съвременното предучилищно и училищно образование е използването на Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) както в процеса на преподаване така и в процеса на учене. Работата с програмен продукт MS PowerPoint е значима за съвременния учител тъй като мултимедийната презентация е един от основните инструменти за създаване на учебно съдържание. Интегрира в себе си както педагогическа компетентност по отношение на планиране на урок, така и дигитални компетенции за създаване на електронно учебно съдържание. В теоретична част участниците се запознаване с общия вид на софтуера, работна област на PowerPoint и се дават основни насоки и правила при изготвяне на презентации. Чрез паралелно преподаване и практическо изпълнение участниците в обучението минават през основните стъпки за изработване на мултимедийна презентация: добавяне, пренареждане и изтриване на слайдове; добавяне на по-подходящ изглед на презентацията; добавяне на графични елементи и обекти. В практическата част участниците в обучението разработват самостоятелно мултимедийна (компютърна) презентация по предварително подготвена тема.

Цели на програмата

1.Развива академичната и педагогическата компетентност за познаване и прилагане на информационно комуникационните образователни технологии и за самостоятелно създаване чрез ИКТ електронно учебно съдържание.

2.Повишава уменията на учителите да интегрират и прилагат информационните и комуникационните технологии в образователния процес.

3.Усъвършенства възможностите и уменията да се подбират и прилагат ефективни, иновативни методи и използване на подходящи средства и материали (в т.ч. учебни помагала, учебни и дидактически материали и други източници на информация, включително създадени от самия него) за самоподготовката и при реализиране на преподавателска и възпитателна дейност.

4.Повишава уменията да се прилагат информационните и комуникационните технологии в работата, да подпомага и мотивира децата/учениците за формиране на дигитални умения.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: Изработване на мултимедийна презентация

Брой квалификационни кредити: 1

67.Интерактивна дъска в образованието

Програмата е насочена към: Учители предучилищно образование,
Учители начален, прогимназиален и гимназиален етап, Учители целодневна организация

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Темата е насочена към представяне на основните възможности за приложение на интерактивната дъска в образованието, като акцентът е по отношение на функционалните възможности за иновативно проектиране на образователната среда и съпътстващите ограничения. Ориентира в разнообразието от софтуерни и хардуерни възможности по отношение на интерактивните дъски. Акцентите са по отношение цялостната интерактивна система и технологичните и технически спецификации. Представя функционалните и интерактивни възможности на различни софтуерни решения, като се създават условия за подбор на такива, създаващи оптимални възможности за проектиране на образователната среда. Разпознаваеми са различни софтуерни решения, както и възможностите за тяхното методическо интегриране в образованието в детската градина и училище. Направен е преглед на основните методи и техники за работа с инструменти на интерактивната дъска (разгледани конкретни софтуерни продукти), като конкретни методически варианти за образователната практика. Представени са възможности за проектиране на дидактически средства за интерактивна дъска, както и конкретни методически решения и варианти за приложение, основани на добри педагогически практики. При структуриране на учебното съдържание в курса се използва комбинирания подход – присъствен и дистанционен, като дистанционното обучение е 40 % от цялостното обучение.

Цели на програмата

Основната цел е формиране на знания и практически умения за използване на интерактивна дъска като иновативна технология и средство в образованието/обучението в детската градина и училище, както и развитие на умения за дизайн на дидактически средства за пълноценно проектиране на образователната среда.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена, Дистанционна

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: Защита на проект

68.Електронни платформи в образованието

Програмата е насочена към: Учители начален, прогимназиален и гимназиален етап, Учители целодневна организация, Ръководител направление ИКТ, Корепетитори, Хореографи, Треньори

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Нарастващите изисквания към подготовката на педагогическите специалисти и необходимостта от непрекъснатото повишаване качеството на образование, налагат намирането и прилагането на по-ефективни образователни технологии и практики. Търсенето на възможности за адаптиране на образователния процес съобразно изискванията на пазара на труда, налага извеждането на преден план използването на електронните платформи. Те са изключително гъвкави и позволяват използването на индивидуализирането на обучението съобразно индивидуалните потребности на всеки обучаван и спецификата на съответния курс на обучение. Платформите и средите за електронно обучение дават възможност за обучение на големи групи, като едновременно с това осигуряват индивидуалното оценяване на постиженията. Непринудената комуникация между субектите в образованието чрез електронния портал дава ценна обратна връзка и оценка на адекватността на обучението и неговата степен на полезност, а така също ценни насоки за неговото усъвършенстване. От своя страна обучавания има възможността да получи бърз, лесен и навременен достъп до съдържанието на курса, инструментите за проверка и оценка, както и възможност за директен контакт с останалите участници в обучението или с преподавателя. Съвременните платформи за електронно обучение дават възможност за представяне на учебното съдържание по по-атрактивен начин, то да бъде адаптирано и с подчертан мотивационен ефект.

Цели на програмата

ОСНОВНА ЦЕЛ: Усвояването на знания и формиране на практически умения и компетенции за прилагане на съвременните електронни платформи на различни равнища в образованието – управленски, организационно методически, преподавателски, комуникативни и свързани с дизайна на образователната среда за качество на училищното и предучилищното образование.

 1. Запознаване с иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, базирани на използването на електронни платформи, приложими за различни образователни направления, уч. предмети или модули;
 2. Запознаване с конкретни електронни платформи: Blackboard Learn; Moodle, ATutor, Claroline, Ilias, Sakai, dotLRN, Fle3 и техните възможности за образованието;
 3. Запознаване с възможностите за интегрирането и приложението на електронните платформи в образователния процес;
 4. Запознаване с техники и начини за формиране у децата и учениците на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка полезността на информация от различни източници;
 5. Запознаване с използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите и конструктивни подходи заосъществяване на обучение;
 6. Запознаване с възможностите и формиране и развитие на умения за подбор и прилагане на ефективни, иновативни методи и използване на подходящи дидактически електронни средства за самоподготовката базирани на прилагането на електронни платформи.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена, Дистанционна

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението: Оценъчна и анкетна карта

69.Обучение по БДП в детска градина и училище. Превенция на пътен травматизъм с деца. Действия за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия, травми и злополуки с деца. Иновативни практики за възпитателно-образователната работа по БДП

Програмата е насочена към: Учители предучилищно образование, Възпитатели детски градини, Възпитатели общежитие, Учители начален, прогимназиален и гимназиален етап

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Подпомагане и усъвършенстване на възпитателно-образователния процес по безопасност на движението в детски градини и училища при изграждането на умения и затвърждаване на знания за безопасно поведение. Акцентира се на ролята на учителите и възпитателите в процеса по безопасност на движението по пътищата – възприемане, осъзнаване, приложение. Създаване на знания за понятия: улица, пътно платно, елементи на пътното платно, знаци, светлинни сигнали, хоризонтална маркировка, участници в движението и други. Създаване на умения и навици за безопасно поведение. Техники на преподаване и създаване на умения за целеполагане в обучението. Концепции по безопасност на движението в образователните програми в детските градини и училища.

Цели на програмата

 1. Да се усъвършенстват разбирания за същността и значението на основни понятия като съдържание на обучението по безопасност на движението.
 2. Съдържание на учебен материал по безопасност на движението.
 3. Да се изградят (затвърдят) умения за използване на методи и средства за възпитание и обучение на деца.
 4. Форма и вид на обучението по безопасност на движението.
 5. Извънкласни и класни форми на обучението.
 6. Правилата за формиране и затвърждаване на знания. Обогатяване и усъвършенстване, създаване на умение да се подбират и прилагат ефективни, иновативни методи и използване на подходящи средства и материали.
 7. Целенасочени действия за усвояването на знания и на ключовите компетентности, формиране и развиване в децата и учениците умения за самостоятелен живот, за междуличностно и междукултурно общуване, вземане на решения, съпричастност, отговорност за собствените действия, практиките на институцията, участие в извънкласни, извънучилищни мероприятия и реализирането им.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението:Тест, Решаване на казус по безопасност на движението свързан с провеждане на урок в учебен час с конкретна възрастова група

70.Супервизия. Групова, екипна и индивидуална. Интервизия

Програмата е насочена към: Директори, Заместник-директори

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Супервизия означава поглед отвисоко или мнение на експерт, който „отгоре-гледа” или „гледа – върху” начина, по който се изпълнява професионалната дейност, професионалното функциониране на екип или  индивид. Супервизията е средство предлагащо гаранция за качество на всяка социална и педагогическа дейност, където функциите са ясно дефинируеми.

Цели на програмата

1.Да повиши теоретичните и практическите знанията за супервизията и интервизията;

2.Да анализира проблемите свързани със супервизията и тези, които я провеждат;

3.Да повиши уменията за различните видове супервизия;

4.Да се повишат знанията относно ролите при провеждането й;

5.Да се създадат условия за апробиране на наученото;

6.Работа в защитена среда;

7.Представяне на добри практики и практически казуси.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението:Тест

71.Работа с интерактивна дъска

Програмата е насочена към: Учители – начален етап, Учители – прогимназиален етап, Учители – гимназиален етап, Учители – предучилищно образование, Учители – целодневна организация

Брой квалификационни кредити: 1

Анотация

Темата е актуална по своята значимост поради факта, че една от водещите концепции в съвременното предучилищно и училищно образование е използването на ИКТ както в процеса на преподаване така и в процеса на учене. Използвайки интерактивна дъска в класната стая учителят може да приспособи учебното съдържание към спецификата на учениците, да прави връзки с предходни моменти и да използва колекция от дигитални ресурси. Тя е инструмент, който интегрира в себе си както педагогическа компетентност по отношение на планиране на урок, така и дигитални компетенции за създаване на електронно учебно съдържание. Предоставя се възможност на участниците да работят на групи и индивидуално със системата, с което се създават предпоставки за повишаване на уменията за прилагане на наученото в реални условия.

Цели на програмата

1.Развива и усъвършенства академичната компетентност на учителите както по отношение на познаването на иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване, така и по отношение на възможностите за интегриране и приложение на информационните и комуникационните технологии в образователния процес.

2.Развива и усъвършенства педагогическата компетентност на учителите по отношение на планиране на урок чрез използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците; по отношение на организирането и ръководенето на образователния процес чрез прилагане на информационните и комуникационните технологии и подпомагане и мотивиране учениците за формиране на дигитални умения.

Форма/продължителност/начин на завършване

Форма: Присъствена

Продължителност: 16 акад. часа

Начин на завършване на обучението:Изпълнение на практическа задача, свързана с придобитите знания