ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ

Организиране на квалификации, обучения, тренинги, лекции и тиймбилдинги.

При забравено потребителското име и/или парола за достъп пишете електронно писмо до euroclass@euroclass.bg.

 Регистрация
ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ

 Обучения

Педагогически стратегии за изграждане на креативна, иновативна и подкрепяща образователна среда

Обучение за ДГ "Мая", ДГ "Светлина" и ДГ "Осми март", гр. Пловдив

Обучението предлага на педагогическите специалисти стратегии за изграждане на подкрепяща и насърчаваща развитието образователна среда чрез използване на иновативни и креативни методи и подходи в обучението. На фокус се поставя и развиването на мисленето, креативността и въображението у децата и учениците чрез използване на специфични техники и подходи; прилагане на диференциран подход за обучение, съобразно спецификата на всяко дете и ученик; оказване на подкрепа за повишаване на постиженията на децата и учениците.

Лектор:Янка Христова
Форма на обучение:Присъствена
Място на провеждане:к. к. Слънчев бряг, х-л "Бургас Бийч"
Вид на обучениe:С квалификационни кредити
Брой квалификационни кредити:1
Продължителност (академични часове):16
Дати на присъствено провеждане:от 21.05.2022 до 22.05.2022
Крайна дата за кандидатстване:19.05.2022
 Документи

Няма

Статус

Потвърдено

Дизайн мислене за отворено обучение

Дизайнерското мислене е цялостен иновационен подход, ориентиран към децата/ учениците, който има за цел да генерира и развива креативни идеи или цялостни модели в обучението. Характеристиките на дизайнерското мислене могат да бъдат обобщени по следния начин: Дизайнерското мислене е интегративен подход - това означава, че за решаване на проблеми самият процес за това се разглежда заедно с неговите рамкови условия. Анализът на проблема и разработването на решение се разглеждат системно, т.е. цялостно под формата на процес. Работната среда за този процес е предназначена да насърчава творчеството. Тук се говори за трите Р (на английски език) на дизайнерското мислене: People (хората, човешките същества), Process (процесът на решаване на проблеми) и Place (работните пространства) трябва да бъдат взети предвид за успешното развитие на идеята. Четвърто P може да бъде Partnerships (партньорства). В случая дизайнерското мислене започва с децата/ учениците, а не с технологииите или целите. В крайна сметка, децата/ учениците трябва да имат решаващо влияние върху решенията тръгни/спри в процеса. rnЦентралният елемент е учителят да се постави в позицията на децата/ учениците и да ги наблюдава в детайли. Емпатията може да създаде дистанция до собствената личност на учителя от една страна и близост до децата/ учениците, от друга. С други думи, този подход създава ориентация към децата/ учениците.

Лектор:Катя Илиева
Форма на обучение:Частично-Присъствена
Място на провеждане:TEAMS
Вид на обучениe:С квалификационни кредити
Брой квалификационни кредити:1
Продължителност (академични часове):16
Дата на присъствено провеждане:28.05.2022
Дати на неприсъствено провеждане: от 29.05.2022 до 07.06.2022
Крайна дата за кандидатстване:26.05.2022
Крайна дата за плащане:27.05.2022
Цена за участник с ДДС:50.00
 Документи

28.05.2022 Програма.pdf
28.05.2022 Оферта.pdf

Статус

Планирано

Едютеймънт – философия и технология за развитие на уменията през XXI в.

Обучение за ДГ "Радост" и ДГ "Чучулига", гр. Пловдив

Образователното забавление, наричано още едютеймънт (edutainment) е средство или метод, предназначено да обучава и възпитава чрез забавления. То е термин, използван още през 1954 г. от Уолт Дисни. Най-често включва съдържание и дейности, предназначено да се обучава и възпитава, но с възможна стойност за забавление (развлечение). В случая се използва от академичните среди (учителите) и учебното заведение за постигане на възпитателни и образователни цели по увлекателен и забавен начин чрез аудио и видео материали, филми, телевизия, игри, посещения в тематични паркове, музеи, зоологически градини, някои форми на изкуството. 

Лектор:Пламен Въргов
Форма на обучение:Частично-Присъствена
Място на провеждане:Чепеларе, х-л "Родопски дом"
Вид на обучениe:С квалификационни кредити
Брой квалификационни кредити:1
Продължителност (академични часове):16
Дати на присъствено провеждане:от 28.05.2022 до 29.05.2022
Дати на неприсъствено провеждане: от 30.05.2022 до 08.06.2022
Крайна дата за кандидатстване:25.05.2022
 Документи

Няма

Статус

Потвърдено

Атестирането – механизъм за самооценяване, оценяване, мотивиране и кариерно развитие на педагогическите специалисти

Обучение за ППМГ „Васил Левски“, гр. Смолян.

      Анотация: Програмата е свързана с ключови за педагогическите специалисти въпроси - атестирането; квалификацията и кариерното развитие; компетентностите и задълженията. Програмата започва с преглед на нормативната уредба и нормативно определените функции (длъжностни задължения) и професионални компетентности на педагогическите специалисти и продължава с практически въпроси на квалификационната дейност, кариерното развитие и атестирането. Включени са и практически модули за самооценка и формулиране на критерии в атестационната карта и практически казуси за прилагане на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Лектор:Радка Желева
Форма на обучение:Частично-Присъствена
Място на провеждане:Банско, х-л „Св. Георги“
Вид на обучениe:С квалификационни кредити
Брой квалификационни кредити:2
Продължителност (академични часове):32
Дати на присъствено провеждане:от 03.06.2022 до 05.06.2022
Дати на неприсъствено провеждане: от 06.06.2022 до 15.06.2022
 Документи

Няма

Статус

Потвърдено

Професионалното прегаряне. Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес

Съществуват достатъчно факти за взаимовръзката между условията на труд и преживяването на стрес на работното място. Социалните науки разработват понятиен апарат за обяснение, разбиране и овладяване на професионалния стрес. Справянето с професионалния стрес в образователните институции (детска градина, училище) изисква промяна както по отношение на управлението на педагогическия екип, така и по отношение уменията на работещите за прилагане на техники за антистрес. Здравословната промяна в образователните институции е комплекс от идентифициране на два аспекта: съдържание (какво) и начин (как). Настоящото обучение има за фокус управлението и овладяването на професионалния стрес в образователните институции.

Лектор:Николета Янева
Форма на обучение:Частично-Присъствена
Място на провеждане:TEAMS
Вид на обучениe:С квалификационни кредити
Брой квалификационни кредити:1
Продължителност (академични часове):16
Дата на присъствено провеждане:04.06.2022
Дати на неприсъствено провеждане: от 05.06.2022 до 14.06.2022
Крайна дата за кандидатстване:02.06.2022
Крайна дата за плащане:03.06.2022
Цена за участник с ДДС:60.00
 Документи

04.06.2022 Оферта.pdf
04.06.2022 Програма.pdf

Статус

Потвърдено

Едютеймънт – философия и технология за развитие на уменията през XXI в.

Обучение за ДГ "Община Марица", гр. Пловдив

Образователното забавление, наричано още едютеймънт (edutainment) е средство или метод, предназначено да обучава и възпитава чрез забавления. То е термин, използван още през 1954 г. от Уолт Дисни. Най-често включва съдържание и дейности, предназначено да се обучава и възпитава, но с възможна стойност за забавление (развлечение). В случая се използва от академичните среди (учителите) и учебното заведение за постигане на възпитателни и образователни цели по увлекателен и забавен начин чрез аудио и видео материали, филми, телевизия, игри, посещения в тематични паркове, музеи, зоологически градини, някои форми на изкуството. 

Лектор:Гергана Аврамова
Форма на обучение:Частично-Присъствена
Място на провеждане:гр. Пловдив, зала в "Община Марица"
Вид на обучениe:С квалификационни кредити
Брой квалификационни кредити:1
Продължителност (академични часове):16
Дата на присъствено провеждане:04.06.2022
Дати на неприсъствено провеждане: от 05.06.2022 до 14.06.2022
Крайна дата за кандидатстване:01.06.2022
 Документи

Няма

Статус

Потвърдено

Технологии за творческо възпитание в училище и в детската градина – интерактивни методи, арт-педагогика, приказки, игри за личностно развитие

Обучение за Детска градина „Елица“, гр. Мадан и Детска градина „Снежанка“, гр. Рудозем.

       Анотация: Обучение чрез творчество е направление в педагогиката, популярно в съвременното образование, необходимо поради потребността от личностно развитие и при децата, и при учителите днес. Програмата насочва към творчество и креативност в детската градина и училището, и предлага диагностичен и практически модел за обучение и възпитание чрез творчество. Фокус са компилация от иновативни и традиционни модели на работа с деца и ученици, диагностични техники, които помагат на учителя да експериментира свободно и да взаимодейства с децата и учениците на принципа на конструктивизма и синергетиката. Програмата съдържа кратка теоретична част, която фокусира вниманието към понятийната интерпретация на основните теми, връзката мужду тях и потребността на съвременното възпитание и образование от творчество. Несъмнена е обективната причина образованието да се придържа към подобни модели и технологии – най-вече заради потребността от висока степен на адаптивност и търсене на интерес във взаимодействието учител-ученик-родител-общност. Ефектът на програмата е в компилацията от модели и подходи, които могат успешно да бъдат интегрирани в урока, така че да предизвикат интерес и да събудят творческия потенциал не само у децата, а и в учителя.

Лектор:проф. д-р Гергана Дянкова
Форма на обучение:Частично-Присъствена
Място на провеждане:гр. Девин, х-л „Орфей“
Вид на обучениe:С квалификационни кредити
Брой квалификационни кредити:2
Продължителност (академични часове):32
Дати на присъствено провеждане:от 10.06.2022 до 12.06.2022
Дати на неприсъствено провеждане: от 13.06.2022 до 22.06.2022
 Документи

Няма

Статус

Потвърдено

Компетентностен подход в образованието

Обучение за СУ "Христо Смирненски, гр. Гурково и ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Николаево

Чрез компетентностния подход се преобръща идеята не само за целите на образованието, но и за характера на конструирането на необходимото знание. Той е ориентиран към резултатите, които ученикът трябва да постигне. Приложението на компетентностния подход поставя акцент върху способността да се прилагат знанията в дейността и стимулира иновациите.

Лектор:Катя Илиева
Форма на обучение:Присъствена
Място на провеждане:Пловдив, х-л "Ърбън"
Вид на обучениe:С квалификационни кредити
Брой квалификационни кредити:1
Продължителност (академични часове):16
Дати на присъствено провеждане:от 11.06.2022 до 12.06.2022
Дати на неприсъствено провеждане: от 13.06.2022 до 22.06.2022
Крайна дата за кандидатстване:08.06.2022
 Документи

Няма

Статус

Потвърдено

Дизайн мислене за отворено обучение

Обучение за ДГ "Космонавт" и ДГ "Захарно петле", гр. Пловдив

Дизайнерското мислене е цялостен иновационен подход, ориентиран към децата/ учениците, който има за цел да генерира и развива креативни идеи или цялостни модели в обучението. Характеристиките на дизайнерското мислене могат да бъдат обобщени по следния начин: Дизайнерското мислене е интегративен подход - това означава, че за решаване на проблеми самият процес за това се разглежда заедно с неговите рамкови условия. Анализът на проблема и разработването на решение се разглеждат системно, т.е. цялостно под формата на процес. Работната среда за този процес е предназначена да насърчава творчеството.

Лектор:Емилия Крушкова
Форма на обучение:Частично-Присъствена
Вид на обучениe:С квалификационни кредити
Брой квалификационни кредити:1
Продължителност (академични часове):16
Дати на присъствено провеждане:от 11.06.2022 до 12.06.2022
Дати на неприсъствено провеждане: от 13.06.2022 до 22.06.2022
Крайна дата за кандидатстване:08.06.2022
 Документи

Няма

Статус

Потвърдено

Синергетично образование за бъдещето

Обучение за ДГ "Община Марица"

Синергетичният подход се базира на принципа, че цялото е повече от своите части. Синергията или теорията за самоорганизация днес изглежда е една от най-популярните и обещаващи интердисциплинарни подходи. Терминът „синергичен” на гръцки означава „съвместни действия“. За да се стимулират обучемите към търсенето на знание, тяхното съзнание трябва да оперира не толкова със заученото значение на тези знания, които вече имат, а да са ориентирани към съотнасяне на техните същности с актуални стойности/ смисли, създаване на причинително-следствени и интуитивни връзки, за да осъществяват самоорганизацията на педагогическата си и организационна професионална култура.

Лектор:Гергана Аврамова
Форма на обучение:Частично-Присъствена
Място на провеждане:гр. Пловдив, зала в "Община Марица"
Вид на обучениe:С квалификационни кредити
Брой квалификационни кредити:1
Продължителност (академични часове):16
Дата на присъствено провеждане:18.06.2022
Дати на неприсъствено провеждане: от 19.06.2022 до 28.06.2022
Крайна дата за кандидатстване:15.06.2022
 Документи

Няма

Статус

Потвърдено